Ristna-Kalana küla metsade raietööde avalike arutelude kokkuvõte

5. ja 18. 11.2020

RMK korraldas Ristna-Kalana külas asuvate riigile kuuluvate metsade 2020. ja 2029. aasta raieplaanide tutvustamiseks ja aruteluks koosolek, kuhu oli väga oodatud ka kohalik kogukond.

Esimsel koosolekul kuulati algustuseks Marko Travet, kes tutvustas Ristna-Kalana küla KAH-ala moodustamise plaani ja alale koostatud metsamajanduse kava aastateks 2020-2030.

Seejärel kohalikud elanikud tegid ettepaneku KAH-ala laiendada ja lisada KAH-alasse kvartalid: PU004, PU005, PU006, PU009, PU010, PU011, PU012, PU018, PU019 ja PU020. Kohalikud elanikud olid mures Puski-Kõpu-Ristna tee äärsete lageraiete pärast, mis kohalike hinnangul kahjustab Hiiumaa kuvandit ja mainet turistide ja külaliste seas. Kohalike elanike hinnangul ei ole suured lageraied, kui põhiline metsade uuendusraie viis Ristna-Kalana ümbruses aktsepteeritav. Marko Trave tutvustas metsade uuendusraiete läbiviimise põhimõtteid ja turberaiete võimalikkust antud alal.

Koosoleku tulemusel otsustati:
1. Planeerida alale vaid väikesepinnalisi lageraieid, mis aitavad maastikku liigendada ja osades kohtades kasutada ka turberaiet metsa uuendamisel.
2. Peale KAH-ala piiride korrigeerimist korraldada uus kohtumine, mille käigus vaadata üle lageraiealad ja saavutada kompromiss nende alade planeerimisel.
3. Kokkusaamine korraldatakse 18.11.2020 Kalana sadama lähedale planeeritud lageraiealadel.

Teisel koosolekul Marko Trave tutvustas Ristna-Kalana küla KAH-ala uusi piire ja alale planeeritud raieid. Kalana küla elanikud Viljar Raidmets ja Tarmo Sikk tegid ettepanekuid lageraite ja harvendusraie planeerimiseks Kalana sadama tee äärde.

Teise koosoleku tulemusel otsustati:
1. Planeerida Kalana sadama tee äärde lageraied selliselt, et maanteele avaneks lagedat ala võimalikult vähe ja saaks ennekõike uuendatud maanteest kaugemale jäävad kahjustatud alad.
2. Võimalusel uuendada alad männiga juba 2021. aasta kevadel.
3. Teha Kalana tee äärde jäävad lageraied ja harvendusraie juba käesoleva aasta novembris-detsembris, et turismihooaja alguseks oleks alad korrastatud.
4. Kokku lepitud KAH-ala piirid Ristna-Kalana piirkonnas:
Kliki kaardil, et näha suuremalt.

5. Planeeritud raied 2020-2030:


Ristna-Kalana küla metsa majandamise kavaga aastateks 2020-2030 saab tutvuda siin lingil.

Lisainfo:
Marko Trave
marko.trave @rmk.ee