Sakul aleviku põhjaosa raietööde koosoleku kokkuvõte

25.05.2020

Augustis ja septembris 2020 kavandab RMK raieid Saku aleviku põhjaosa metsades, st Saku aleviku, Tallinna ringtee ja raudteega piirneval alal.

Neist riigimetsadest (66 ha) on üle poole jõudnud küpsesse ikka, noorte metsade osakaal on veidi üle 10%. Metsast 71% on majandusmets, 8% on vääriselupaikadena kaitse all, 16% on RMK terviseradade aladena ja maastikukujunduslikel eesmärkidel majandamisest välja arvanud ning ülejäänu on mittemetsamaa.

Üle 70% puistutest on männikud, 15% kuusikud ja ülejäänud metsaosad lehtpuuenamusega. Vanuseklassidena on majandatavast metsast 61% küps mets, 23% keskealine ja 16% noor mets. Kui kavandatud raied teostada, on 10 aasta pärast samal alal küpset metsa 59%, keskealist 15% ja noort metsa 26%. Et tagada metsa mitmekesine vanuseline struktuur ka tulevikus on nende metsade uuendamine oluline. Teisisõnu, metsade uuendamine on vajalik, et antud ala puistute vanuseline tasakaal oleks ühtlasem ja erivanuselisi metsi jaguks ka meie lastele ja lastelastele.

Asumilähedase metsana on sel ka oluline sotsiaalne roll puhkealadena ja Tallinna ringteelt lähtuva müra puhvrina, seepärast on otstarbekas teha töid hajutatult väiksemate aladena ja aastate lõikes pikemal perioodil.

Kokku on tänavu augustis ja septembris kavas 1,3 ha harvendusraieid kahe langina Männiku tee ja raudtee vahelisel alal ning lageraieid 6,6 ha kokku kuue erineva langina. Neist klassikaliste lageraietena on kavas langid, mis jäävad Tammemäe tanklast Tallinna ringtee poole (0,8 ha, uuendame kuusega), Tamme tee lähistele (0,3 ha, uuendame kuusega) ning raudtee äärde (0,3 ja 0,4 ha, põhjapoolse uuendame kuusega, lõunapoolsel säilitame maksimaalselt looduslikku uuendust ja täiendame kasega).

Männi ja Jõe tänavate vahelisel alal (2,1 ha) on tihe teise rinde kuusik (samuti leidub seal nulgusid), mis raie käigus maksimaalselt säilitatakse. Harvendada on vaja ülarinde puid, et nende võrad ei takistaks kuuskede kõrguskasvu. Suurte puude langetamisel tekkivad kuni paarikümne meetrised häilud uuendame kuusega.

Raietööde ohutuse tagamiseks tuleb vaheldumisi üks kahest paralleelsest tänavast tööde ajaks sulgeda. Tiheda kuuse alusmetsaga on ka Männiku tee äärne raieala (2,7 ha), ka seal on raie eesmärk puistu ülarinde harvendamine ja raiejärgselt on metsaosas väiksemad lagedad alad, mis uuendame kuusega.

Raiealade paiknemine. Tähelühendid tähistavad kaardil raieliiki, numbrid raiekuud ja aastat. Kliki kaardil, et näha kaarti suuremana.

Raietöid ja tööde tehnoloogiat tutvustati 25. juunil Sakus.

Arutelu tulemusena otsutati:
1. Raietööd ja puidu transport teostatakse tööpäeviti kell 7-22.
2. Männi tee sulgemise aeg raietööde perioodiks täpsustatakse Männi tee 2a ja Männi tee 2b elanikega.
3. Saku gümnaasiumi vastas oleval langil säilitatakse maksimaalselt looduslikku uuendust.
4. Männiku tee kergtee ääres säilitatakse puhverriba.
5. Tööde käigus raiutakse liiklust ohustavad puud ka Jõe tänava lõunaküljelt.

Täpsem info:
Jürgen Kusmin
RMK Lääne-Harjumaa metsaülem
jurgen.kusmin@rmk.ee