Saru küla kaasamiskoosolek

23. mai 2019

Koosolekul tutvustati Saru küla ja Green Railway trassiga piirnevas riigimetsas kavandatud raieid.  

RMK Võrumaa metsaülem Agu Palo tutvustas koosolekul kõrgendatud avaliku huviga alade valiku põhimõtteid riigimetsas ja Võrumaa riigimetsade üldist seisundit. Kõrgendatud avaliku huviga aladeks on Võrumaal määratletud 54 erinevat ala üldpindalaga 2 172 ha.

Mõniste vallas Saru külaga piirnev riigimets on määratud kõrgendatud avaliku huviga (KAH) alaks. Kokku on nimetatud ala pindala 33 ha, millest osa asub ka Valgamaa metskonna haldusterritooriumil. Nimetatud metsaosa läbib ka Green Raylway matkaraja trass, mille kasutamiseks on sõlmitud maarendileping Rõuge vallaga.

Käesoleva aasta novembrikuus on RMK planeerinud raie teostamise Saru külaga piirnevas metsaosas metsakvartal SR465 eraldisel 7 pindalaga 5,1 ha. Plaanitud on teostada aegjärkse raie viimane järk 157 aasta vanuses metsas, et tagada valgustingimused vana metsa all sirgunud noore metsapõlve kasvuks. Turberaie I järk teostati selles metsaosas 2010. aastal ja täna on seal sirgumas noor metsapõlv.

RMK Kagu regiooni varumisjuht Rein Kukk tutvustas planeeritavate raietööde võimalikku aega ja tehnoloogiat.

Koosolekul otsustati: 

  • Eelpool kirjeldatud raied teostada planeeritud mahus käesoleva aasta novembrikuus. Tööde teostamisel jälgitakse ilmastikku. Raiealalt kogutakse raiejäätmed.
  • Raietöid tehakse vahetult elamutega piirnevas metsaosas päevasel ajal, eraldise kaugemas osas ööpäevaringselt, ohutuse tagamiseks paigaldatakse märgid „RMK raietööd“.
  • Puit veetakse kokku ja ladustatakse vanal raudteetammil kulgeva tee äärde.
  • Turberaiealal kasvama jäetavate säilikpuude osas kohalik elanike poolt täiendavaid tingimusi ei esitatud.
  • Kohalike elanike soov oli raiealalt saada kuuseoksi pärgade valmistamiseks.

Lisainfo: RMK Võrumaa metsaülem Agu Palo, agu.palo@rmk.ee