Sõmerpalu aleviku ja Järvere elamupiirkonna raietööde koosoleku kokkuvõte

Avalik arutelu toimus Sõmerpalus 24.08.2020. RMK Võrumaa metsaülem Agu Palo tutvustas koosolekul kõrgendatud avaliku huviga (edaspidi KAH) alade valiku põhimõtteid kogu riigimetsas ja Võrumaa riigimetsade üldist seisundit. Kõrgendatud avaliku huviga aladeks on Võrumaal määratletud 54 ala üldpindalaga 2 172 ha. Võru vallas Sõmerpalu ja Järvere külaga piirnev riigimets (47,6 ha) on määratud kõrgendatud KAH-alaks. Tegu on endise Mustjapalu vahtkonna piirkonnaga. Kogu metsamassiivi pindala on 510 ha ja küpsete puistute osakaal väga suur. Valdavalt kasvavad piirkonnas palumännikud ja vanemate puistute vanus on 150–160 aastat. Küpsete puistute suur osakaal on tingitud asjaolust, et aastatel 1950–1980 kuulus kogu metsamassiiv I grupi metsade hulka ja seal majandamist ei toimunud.


2018. aastal ehitas Sõmerpalu vald riigimetsa Järvere-Sõmerpalu kergliiklustee. Ala on kohaliku elanikkonna poolt kasutuses marja- ja seenemetsana ning looduses liikumise alana.

Kohalikud elanikud tõstatasid küsimuse seoses kaitseväe tegevusega ja RMK poolt metsasihtide randaalimisega tuleohutuse eesmärgil. Samuti on probleemiks tormi murtud puude koristus teedelt, sihtidelt ning keeruline ja aeganõudev protseduur raieõiguse saamiseks kohalikule elanikkonnale.

Metsaülem tutvustas RMK plaani koostada kõigile KAH-aladele riigimetsa majandamise pikaajalised kavad. Keskenduti Sõmerpalu aleviku ja Järvere elamupiirkonnaga piirnevale KAH-ala kavale aastaks 2020–2030.

Eelpool nimetatud KAH-ala hõlmab hoonestuse ja kergliiklusteega piirnevat riigimetsa. Lisatud skeemil on kujutatud eri värvidega eri vanuses metsaosad, sh tumerohelisega märgitud küpsed metsad:

Metsaosade vanuseline jagunemine. Kliki kaardil, et vaadata suuremalt.

Raiete kava aastateks 2020–2030


RMK Kagu regiooni varumisjuht Rein Kivioja tutvustas 2020. aastaks planeeritud raietööde võimalikku aega.

2020. aastal on RMK kavandanud küpse metsa alale (kvartal SP106 eraldis 13 – 1,9 ha ja eraldis 16 – 1,0 ha) uuendusraied.

Aastateks 2020–2030 planeeritavad raied. Kliki kaardil, et vaadata suuremalt.

Koosoleku arutelu tulemusel otsustati:
1. Kõik eelpool kirjeldatud raied teostada planeeritud mahus tabelis toodud aastatel. Lageraiealadel kogutakse raiejäätmed ja raielangid uuendatakse raieaasta järgsel kevadel istutuse või külvi teel.

2. Aegjärkse raie aladel maapind mineraliseeritakse ja alad jäetakse looduslikule uuenemisele.

3. Lageraietel jäetakse raielankidele kasvama mitmekesisuse tagamiseks säilikpuud. Hoonetega piirnevates metsaosades kooskõlastatakse säilikpuude valik ja asukoht kohalike elanikega.

4. RMK paigaldab kõrgendatud avaliku huviga seotud alade kaasamiskoosoleku materjalid kodulehele: https://www.rmk.ee/metsa-majandamine/metsamajandus/kaasamiskoosolekud
  
5. Metsaülem teeb ettepaneku RMK juhtkonnale keerulise ja aeganõudva raieõiguse võõrandamise protseduuri lihtsustamiseks, et võimaldada kohalikel elanikel mõne puu varumist riigimetsast.

Lisainfo:
Agu Palo
Võrumaa metsaülem
517 7115, vorumaa@rmk.ee