Sooru küla kaasamiskoosolek

7. märts 2019

Koosolekul arutati Sooru külaga piirneva riigimetsa raiete korraldamist hajaasustusega vahetult piirneval alal.

RMK Valgamaa metsaülem Risto Sepp tegi ülevaate Valgamaa metskonna metsadest: rangelt kaitstavat metsa 26%, majanduspiiranguga metsa 5%, majandusmetsa 69%. Eesti kohustus on rangelt kaitsta vähemalt 10% metsadest.

Majandusmetsa üks olulisi majandamise võtteid on uuendusraie, mille eesmärgiks on eelkõige küpsete ja üleseisnud puistute raiumine puidu saamise eesmärgil ning raie abil eelduste loomine uue metsapõlve rajamiseks.

Metsaülen tutvustas põhimõtteid, kuidas RMK  kõrgendatud avaliku huviga aladel raietöid korraldab, alal plaanitavate raiete kaarti ning raie tehnoloogiat.

Koosolekul otsustati:

  • Uuendada eraldised VL026-37, VL026-11, VL026-38 ja VL026-17 lageraiega.
  • Metsamaterjal ladustatakse RMK maale
  • Metsamaterjali väljaveol kasutatakse RMK maal ja Mäeotsa kinnistul paiknevaid metsateid. 

Lisainfo: RMK Valgamaa metsaülem Risto Sepp, risto.sepp@rmk.ee