Kohila vallas Sutlema külas planeeritavate raietööde koosoleku kokkuvõte

Arvamused ja ettepanekud paluti esitada 1. maiks 2020 e-posti aadressil raplamaa@rmk.ee 

Kohila vallavalitsus teavitas RMK-d probleemsest seisundist Sutlema külas asuvas riigimetsas, kus on palju kuivanud puid, mis murduvad ja kukuvad kergliiklusteele.

Metsaeraldise asukoht (suuremalt kuvamiseks kliki pildil)

RMK töötajad tutvusid kohapealse olukorraga. Sai kinnitust, et riigimetsa kvartalis WR121 eraldisel nr 1 (2,73 ha) on tulundusmetsana eesmärgistatud puistu seisund väga halb (potentsiaalse puidu kvaliteedi seisukohast) ja niigi ulatusliku üraskikahju laienemine on ka tervetele puudele väga tõenäoline. Keskkonnaametilt on tellitud ekspertiis ja esimesel võimalusel tehakse sanitaar-lageraie. Langi lähistel asub ohvrikivi, see on kultuurimälestis, mille kaitsevöönd raielangini ei ulatu.

Üraskite kiire levikuohu tõttu on raie erakorraline ja planeeritkse teha 2020. aasta mais-juunis. Langile jäetakse säilikpuid võimalusel rohkem kui tavapäraselt ja uuendatakse hiljemalt 2022. aasta kevadel, sest raie ja istutamise vahele peab jääma vähemalt üks vegetatsiooni-periood. Langilt koristatakse enamjaolt ka raiejäätmed. Raietöödel arvestatakse öörahuga, raieid tehakse vahemikus kell 7–22, pühapäeval töid ei teostata.

Aegjärkne raie ei ole antud juhul otstarbekas, sest mõistlik on raiuda kvaliteetset, mitte riknenud puitu. Suur osa puitu ongi juba kahjustunud ja üraskiohus olevat veel riknemata puitu on võimalik metsast kätte saada vaid lageraie abil. Mitmekordne raie väikeste kogustena on ressursimahukam.

Koroonaviirusest tingitud eriolukorra tõttu puudus võimalus tutvustada kavandatavaid töid tavapärases koosolekuvormis, teavitus ning arvamuste kogumine ja neile vastamine toimus e-kirja teel. Planeeritud raieala käidi üle vaatamas koos kogukonna esindajaga.

Eelneva arutelu ja ülevaatuse tulemusel peeti vajalikuks:
  • raiuda langilt kuusk, sh kuivanud kuusk 100%, teised puuliigid ligikaudu: kask 90% (üks punt jääb kasvama), mänd 30-40% (männi enamusega langi osa harvendatakse lähtuvalt puistu seisundist), kõvalehtpuud ja pärn 10%;
  • raiejäätmed koristada;
  • raietöödel arvestada öörahuga, raiet teha vahemikus kell 7-22, pühapäeval töid ei tehta;
  • metsamaterjal ladustada Sutlema ringtee äärde;
  • langi lageraie osa uuendada 2022. aasta kevadel männiga.

Otsustati:
1. Raietööde tegemise ajagraafik selgub mai lõpus, raie viiakse läbi alates juunikuust.
2. Raietööde läbiviimisel lähtutakse Keskkonnaameti metsakaitselise ekspertiisi aktile lisaks ka käesolevast aktist ja kokkuleppest.

Lisainfo:
Margus Emberg
Raplamaa metsaülem
margus.emberg@rmk.ee