Taevaskoja kaasamiskoosolek

RMK Põlvamaa metsaülem Andres Sepp tutvustas 9. septembril 2017 Taevaskoja Puhkekeskuses toimunud koosolekul RMK-s kehtivaid põhimõtteid kõrgendatud avaliku huviga alade määramiseks, neil aladel metsaraie korraldamise erinevaid võimalusi ja Taevaskoja küla ümbruses asuvate riigimetsade seisundit, paiknemist ja majandamise võimalusi.

Täpsemalt tutvustati metsa majandamise kavasid joonisel sinisega tähistatud alal punase ringi sees. Tegemist on 29,5 hektari täna 154 aastase jänesekapsa kasvukohatüübi männi puistuga, mida tulevikule mõeldes on vaja hakata uuendama. Puistu on tänaseks halvas seisus teises rindes kasvavate üleseisnud kuuskede tõttu, mis kujutavad endast ohtu ka piirkonna külastajatele. Turbe- või valikraietega metsa uuendamine ei anna seal häid tulemusi, sest puistu kasvab viljakal pinnasel ja ühe puu kaupa, turbe- või valikraietega majandades oleks tulemuseks lopsakas lehtpuu uuendus selle vana männiku asemel. Seetõttu soovitab RMK uuendada seda ala lageraiega, mis kindlustab uuele rajatud männi põlvkonnale soodsad valgus- ja kasvutingimused. Soovitus on jätta lageraie käigus alale kasvama rohkemaarvuliselt säilikpuid, et leevendada toimuvat suurt visuaalset muudatust selles metsaosas. RMK planeerib raieid selles metsas alustada eraldisest numbriga KJ163-9 (tähistatud joonisel punase nelinurgaga).

Järgnes arutelu ja metsaretk, mille tulemusel lepiti koosolekul kokku:

1. Taevaskoja küla elanikud soovivad kaasa rääkida ja saada informatsiooni raiete kohta, mis toimuvad lisatud joonisel punase joonega tähistatud piirides (viirutatud ala on kaitseala, seal mingeid tegevusi ei toimu).

2. Raiete tegemisel peab arvestama metsas olevate radade säilimisega ja täiendavalt arutatakse läbi Kimera oru rada ümbritseva eraldise KJ163-1 raie puhul raja ümbruse puhvri säilitamise võimalused.
3. Lageraie puhul nn suvilakruntide (väikesed eramaa katastriüksused riigimetsa sees) ümbruses vaadatakse üle puhvri säilitamise võimalused vahetult enne raiet.
4. Lageraieid sellel alal (küpse metsa kogupindala 29,5 ha) tehakse arvestusega, et enne eelmise raielangi uuenemist ehk siis 5 kuni 6 aasta jooksul uue lageraiega sel alal ei alustata.
5. Enne iga järgneva lageraie tegemist sellel alal teavitatakse sellest MTÜ-d Taevaskoja ja korraldatakse uus kaasamiskoosolek.
6. Lageraie eraldisel KJ163-9 (tähistatud joonisel punase nelinurgaga), pindalaga 5,22 hektarit, tehakse 2017. aasta lõpus alljärgnevatel tingimustel:
  a. Raiutav ala jääb metsas olevate radade vahele (eraldise piir läheb kohati üle raja)
  b. Raie käigus jäetakse täiendavalt kasvama minimaalselt kahekordne kogus seadusandlike aktidega ettenähtud säilikpuid.
  c. Raielangile istutatakse raiele järgneval kevadel männid.

Lisainfo: RMK peametsaülem Andres Sepp, andres.sepp@rmk.ee