Tähtvere parkmetsa kaasamiskoosolek

30.11 2018

Koosolekul arutati Tartu linnas Tähtvere parkmetsas 2019. aastaks kavandatavad metsamajandustöid.

RMK Tartumaa metsaülem tutvustas põhimõtteid, mille alusel RMK korraldab metsamajanduslikke töid kõrgendatud avaliku huvidega aladel (KAH). RMK varumisjuht Arvo Lind  tutvustas 2019. aastal kavandatavaid töid Tähtvere parkmetsas.

Koosolekul otsustati, et parkmetsas tehakse metsamajanduslikud tööd vastavalt metsamajanduslike tööde plaanile. Kogukonnaga läbirääkimise kokkuleppena asendatakse lageraie tööobjektil TT084-18 aegjärgse raiega. Parkmetsa majandamisel lähtutakse KAH alade majandamise tüüptingimustest.
Parkmetsas on planeeritud järgmised tööd:
Kvartali TT084 eraldisel 28 lageraie ja eraldisel 18 aegjärkne raie
Kvartali TT077 eraldistel 11 ja 8 lageraie ning eraldisel 9 aegjärkne raie
Kvartali TT075 eraldisel 9 lageraie
Kvartali TT083 eraldisel 35 aegjärkne raie

Lisainfo: RMK Tartumaa metsaülem Toomas Haas, toomas.haas@rmk.ee