Tõrva terviseraja kaasamiskoosolek

23. jaanuar 2019

Koosolekul arutatid RMK plaane Tõrva terviserajaga piirneva raie korraldamiseks 2019. aastal.  

RMK Valgamaa metsaülem Risto Sepp tegi ülevaate Valgamaa metsadest ning tutvustas põhimõtteid, kuidas RMK kõrgendatud avaliku huviga alasid valib ja nendel töid korraldab.

Majandusmetsa üks olulisi majandamisvõtteid on uuendusraie küpsetes ja üleseisnud puistutes, mille eesmärgiks on eelkõige eelduste loomine uue metsapõlve tekkeks. Puit on tähtis loodusvara, mille saamiseks peab metsa majandama. KAH alade raietel võtab RMK arvesse huvipoolte arvamusi – Tõrva terviseraja ümbruses puhastatakse osaliselt suusaraja ääred puudest, et need ei takistaks lume sadamist suusarajale. Kõigi KAH ala raietel arvestatakse suusaraja tegemistega.

Koosolekul otsustati raiete toimumine ja metsamaterjali ladustamine. Ühe kinnistu omanik soovis oma kinnistu raiel saadava puidu vedamist läbi RMK maa, kokkuvedu lepitakse kokku praakeriga.

Raiete plaan:Lisainfo: RMK Valgamaa metsaülem Risto Sepp, risto.sepp@rmk.ee