Uderna küla ja Tartu Maratoni kaasamiskoosolek

12. märts 2019

Koosolekul tutvustati 2019. aastal Elva vallas Uderna külas ja Tartu maratoni suusarajaga piirnevas riigimetsas Tartumaal ja Valgamaal kavandatavaid töid.

RMK Tartumaa metsaülem Toomas Haas ja Valgamaa metsaülem Risto Sepp tutvustasid põhimõtteid, mille alusel RMK korraldab metsamajanduslikke töid kõrgendatud avaliku huviga (KAH) aladel. 

RMK on kavandanud Elva vallas Uderna külas ja Tartu maratoni rajaga piirnevas riigimetsas Tartumaal ja Valgamaal 2019 aastal järgmised metsamajanduslikud tööd:  RMK varumisjuht Tanel Täheste ja praaker Velvo Mallene tutvustasid tööde korraldamise tehnoloogiat ja kavandatavaid tööde teostamise aegu ning vastasid arutelu käigus kogukonna küsimustele. Koos kogukonnaga vaadati ühiselt üle kõik RMK poolt kavandatud tööd, mille käigus tekkis kogukonna liikmetel rida ettepanekuid.  

RMK Metsakasvatuse tööjuhid Koit Kraav ja Vello Mitt tutvustasid raiejärgset metsauuenduse kavandamist.  

Koosolekul otsustati:  

  • tööd teostatakse vastavalt kavandatule. Raied on planeeritud august-september 2019. aastal. Ebasobivate ilmastikuolude korral lükatakse raied 2019. aasta lõppu miinuskraadide saabumiseni.
  • raietööde teostamise täpne aeg kooskõlastatakse täiendavalt SA Tehvandi Spordikeskuse (Priit Parksepp) ja MTÜ Klubi Tartu Maraton (Indrek Kelk) töötajatega ning tööde alustamisest teavitatakse osapooli e-kirjaga.  
  • uuendusraielankidel, mis piirnevad SA Tehvandi Spordikeskuse kinnistutega ja Tartu maratoni radadega, märgistatakse säilikpuud koos huvitatud osapoolega.  
  • Tehvandi Spordikeskusega piirneval kinnistul raiutakse sanitaarraiel ka alusmets.  
  • sanitaar- ja harvendusraietööde käigus tekkinud raidmed koristatakse kasutatavatelt metsateedelt ja metsaradadelt. Uuendusraielankidel koondatakse raiejäätmed ja veetakse metsast välja.  
  • sanitaarraie käigus raiutakse SA Tehvadi Spordikeskuse Tartumaa Tervisespordikeskuse juurde viiva tee äärest surnud ja vigastatud puud.
  • Tartu Maratoni rajale parema visuaalse pildi andmiseks teostatakse kujundusraie ca 0,3 ha ulatuses metsaeraldisel PE102-20 ning raiutakse ohtliku puud maratoni raja äärest. Ohtliku puud tähistab huvitatud osapool.  
  • harvendusraie teostamisel jahilasketiiruga piirneval kinnistul jäetakse ohutuse tagamiseks raiumata ca 20 meetrine riba.

Lisainfo: RMK Tartumaa metsaülem Toomas Haas, toomas.haas@rmk.ee