Nõo vallas Uuta külas planeeritavate raietööde teavituse kokkuvõte

Tulenevalt eriolukorrast toimus Nõo vallas Uuta külas kõrgendatud avaliku huviga alal kavandud raietööde vajalikkuse ja täpsemate tööde tutvustamine ning osapoolte kaasamine e-kirja teel.

Metsaülem Toomas Haas ja varumisjuht Tanel Täheste tutvustasid 2020. aastaks kavandatud raietöid Nõo Vallas Uuta külas kõrgendatud avaliku huviga alal (RMK kinnistu, Elva metskond 42, katastrinumber 52801:012:0457). Ala on aktiivses kasutuses kogukonna puhkealana. Raievajaduse RMK kinnistul tingib ulatuslik üraskikahjustus, metsa sanitaarne seisukord ning tugevalt raieküpsuse ületanud puistute uuendamise vajadus.   


Metsaeraldised, kus raied on kavandatud (viirutatud ala, suurem pilt avaneb pildil klikkides):


Skeemil on tähistatud raieliigid järgnevalt: LR-lageraie; SR-sanitaarraie. Kirjeldatud metsaeraldiste puhul on tegu valdavalt enam kui 100-aastaste puistutega, mille tervislik seisund on vajanud mitmel korral sanitaarraiet, kuid uue metsa saamiseks ainuüksi sellest tegevusest ei piisa.

RMK kinnistul Elva metskond 42 (kataster 52801:012:0457) on eelmise aasta suvel tekkinud suured kuuse kooreüraski kahjustused. Kuusele oli eelmise aasta kuiv suvi ebasoodne, kuuse-kooreüraskile aga väga soodne. Kuuse-kooreüraski tõrjeks on värskelt asustatud puude õigeaegne avastamine, ülestöötamine ja väljavedu ning samuti püünispuude kasutamine.

Vanade metsade lageraiet nimetatakse uuendusraieks. Selle eesmärk on heade eelduste loomine uue metsapõlve tekkeks.

Lageraie puhul jätame raiealale püsti säilikpuud elustiku mitmekesisuse tagamiseks. Kogume kokku ja veame raielangilt ära raiejäätmed. RMK uuendab need alad kasvukohale sobiva puuliigiga.


Kaasamisel kogutud tagasiside alusel otsustati, et RMK teostab Nõo vallas Uuta  külas 2020. aastal raied vastavalt ülal toodud raieala skeemile. Kõige halvemas sanitaarses seisukorras olevate metsaeraldiste raie  teostatakse enne raierahu ehk hiljemalt 15. aprilliks 2020.

Raiete teostamisel arvestatakse KAH-alade majandamise tüüptingimustega. Niidu erakinnistuga (52801:012:0627) piirneval RMK metsaeraldisel jäetakse võimalusel säilikpuud grupina erakinnistu poolsele osale.

Lisainfo:
Toomas Haas
Tartumaa metsaülem
toomas.haas@rmk.ee