Valga linna ja Raavitsa küla kaasamiskoosolek

25. märts 2019

Koosolekul tutvustati RMK plaane Valga linna ja Raavitsa külaga piirneva raie korraldamiseks kõrgendatud avaliku huviga aladel (KAH).  

Kokkusaamisel osales lisaks Valga vallavalitsuse ja RMK töötajatele üks piirinaaber, kirjalikult saatis oma tagasiside neli inimest.

Metsaülem Risto Sepp tegi ülevaate Valgamaa metskonna metsadest: rangelt kaitstavat metsa 26%, majanduspiiranguga metsa 5%, majandusmetsa 69%. Eesti kohustus on rangelt kaitsta vähemalt 10% metsadest.

Majandusmetsa üks olulisi majandamise võtteid on uuendusraie, mille eesmärgiks on eelkõige küpsete ja üleseisnud puistute raiumine puidu saamise eesmärgil ning raie abil eelduste loomine uue metsapõlve rajamiseks.

Tahame metsa majandada selliselt, et meist jääks tulevastele põlvkondadele maha hästi hoitud ja mitmekesine mets. Teostame oma soovi läbi säästliku ja looduslähedase metsamajanduse, arvestades töös ökoloogiliste, majanduslike ja sotsiaalsete aspektidega. Kasutame metsas toimuvatele looduslikele protsessidele võimalikult sarnaseid metsamajanduslikke võtteid ja abinõusid.

Metsaülem plaanitavate raiete kaarti ning raie tehnoloogiat. Raie on planeeritud 2019. aasta teise poolaastasse.

Koosolekul osalenud piirinaaber avaldas soovi, et kvartali VL078 eraldisel 8 likvideeritaks ainult ohtlikud puud.

Koosolekul otsustati:

  • Kvartali VL078 eraldisel 8 raiutakse ohtlik puu ja sanitaarraiet muus osas ei tehta. Samal eraldisel plaanib RMK metsakultuuri täiendamist 2019 aasta kevadel.
  • Ülejäänud raied toimuvad vastavalt kavandatule. Kokku tehakse lageraiet 6,3 ha, harvendusraiet 9,4 ha ja sanitaarraiet 9,9 ha.
  • Lageraietel jäetakse raielankidele mitmekesisuse tagamiseks säilikpuud ja vajadusel ka seemnepuud.  
  • Metsamaterjal ladustatakse RMK maale.  
  • Metsamaterjali väljaveol kasutatakse RMK metsateid.

Lisainfo: RMK Valgamaa metsaülem Risto Sepp, risto.sepp@rmk.ee