Valgeranna teavituskoosoleku kokkuvõte


Riigimetsa Majandamise Keskus plaaneeris teha käesoleva aasta augustikuus hooldusraieid kinnistul Audru metskond 173 (katastritunnus 15904:003:2134), Valgeranna külas Liini tee lõpus.

Koosolekul, mis toimus 30. juunil 2020, tegi RMK esindaja Aliis Kevvai lühiülevaate kõrgendatud huviga aladest ja selgitas Audru metskond 173 kinnistu raiete vajalikkust. Plaanis oli teostada hooldusraieid – sanitaarraiet ja harvendusraiet. Sanitaarraie on mõeldud tormimurru eemaldamiseks ja harvendusraie puistu kasvutingimuste parandamiseks. Planeeritud raied jäävad väljapoole kaitstavaid elupaigatüüpe. Raied oli plaanis teostada augustis kuiva pinnaga või kui ei ole kuiva pinnast, siis talvel külmunud pinnasega.

Seejärel tekkisid kodanikel küsimused, millele RMK esindajad vastasid ja selgitasid metsa majandamise põhimõtteid. Kohalik kogukond avaldas vastumeelsust hooldusraiete teostamise üle.
Liiguti metsa olukorraga tutvuma. Metsas jätkati aruteluga raiete teostamise võimaluste ja vajalikusse üle Audru metskond 173 kinnistul. RMK esindajad selgitasid, et neil on kohustus metsa hooldada, teostada nii harvendusraiet kui sanitaarraiet ning pakkusid mitmeid kompromisslahendusi. Näiteks oldi valmis järgmisteks kompromissideks: et hooldusraieid tehakse ainult poolel alal või tehakse ainult sanitaarraiet, raiet tehakse käsisaemeestega, koos kohaliku kogukonna esindajatega märgitakse sanitaarraieks vajalikud puud, raietööde käigus säilitatakse võimalikult palju alusmetsa. Kuid kohalik kogukond on jätkuvalt raiete teostamise vastu (nii harvendusraie kui sanitaarraie vastu).

Raiete vastu ollakse järgmistel põhjustel:
  • soovitakse ära oodata üldplaneering ja selle tulemused rohealade määramisel;
  • kohalikele meeldib looduslik mets, sh tormimurruga mets;
  • ollakse arvamusel, et hooldusraiete tagajärjel suureneb tormimurru esinemise tõenäosus;
  • ollakse arvamusel, et töödega lõhutakse pinnast ja hävitatakse alustaimestikku;
  • ollakse arvamusel, et RMK raiub liiga palju ehk raiutakse ka puid, mida tegelikult raiuda ei ole vaja ja et peale raiet ei jää kinnistule metsa alles;
  • ollakse seisukohal, et tegelikult mets ei vaja raiet.
Arutelu tulemusel otsustati:
  • käesoleval aastal ei teostata Valgeranna kõrgendatud avaliku huviga alal raiet, ka mitte ohtlike puude raiet (kui neid peaks tekkima);
  • koostatakse Valgeranna kõrgendatud avaliku huviga alale pikaajaline metsamajandamise kava, mida tutvustatakse kohalikule kogukonnale ja omavalitusele.

Lisainfo:
Aliis Kevvai
Vändra metsaülem
vandra@rmk.ee 
5303 1010