Vastseliina infokoosolek

30. oktoober 2018

Kohtumisel tutvustati Vastseliina alevikuga piirneva riigimetsa raieid.

Koosolekul osalesid Võru Vallavolikogu esindaja, Vastseliina Noortekeskuse juhataja, Vastseliina Gümnaasiumi esindajad, SA Vastseliina Piiskopilinnus nõukogu liige, Võru Valla Vastseliina kalmistu kalmistuvaht ja neli RMK töötajat. Kirjalikke arvamusi, ettepanekuid raiete läbiviimise osas ei laekunud.

RMK Võrumaa metsaülem Agu Palo tutvustas koosolekul kõrgendatud avaliku huviga alade valiku põhimõtteid ja Võrumaa riigimetsade üldist seisundit, vanuselist jaotust. Võrumaal on riigimetsamaa kogupindala 55 164 ha, millest 33 419 ha majandatavat tulundusmetsa. Kõrgendatud avaliku huviga aladeks on Võrumaal määratletud 50 erinevat ala üldpindalaga 2037 ha. Vastseliina aleviku ja Tallinn-Luhamaa maantee vahelisel alal kasvavad metsad (26 ha) on kõik määratud kõrgendatud avaliku huviga alaks. Seal kasvavad metsad on kõrges vanuses (kuni 156 a), mistõttu on vajalik asuda neid uuendama. Nimetatud metsaosa keskele jääb ka Võru valla halduses olev Vastseliina kalmistu, millega piirnevad riigimetsa alad on võsastunud ja metsa alla on ladustatud orgaanilisi jäätmeid (lehed, oksad). Vastseliina Gümnaasiumiga vahetult piirnevas metsaosas paiknevad jooksurajad ja noortekeskuse poolt rajatud 9 korviga discgolfi rada.

Arvestades metsade piirnevust tiheasustusala, kalmistu ja kooliga, plaanime metsade uuendamiseks teostada valdavalt turberaiet (aegjärkne raie), et vana metsa turbe all välja kasvatada noor metsapõlv. Aegjärkse raie esimese järguga raiutakse puistust välja väheväärtuslik alusmets, teise rinde puud ja esimese rinde puude arvust 50%, et luua sobilikud valgustingimused vana metsa all noore metsapõlve tekkeks. Peale raiet teostatakse maapinna mineraliseerimine metsauuenduse loodusliku tekke soodustamiseks.

Aegjärksed raied on plaanis kalmistuga piirnevas metsas kv VS133 er 25;26;27;31, kus metsa vanus 141-156 aastat. Samuti plaanime aegjärkset raiet Vastseliina gümnaasiumi ja Tallinn-Luhamaa maantee vahelises metsaosas kv VS133 er 28, VS134 er 29. Mõlema metsaeraldise metsa vanus 141 aastat. Kv VS132 er 13( pindala 0,4 ha) kasvava haaviku soovime raiuda lageraie korras ja uuendada kultiveerimise teel kuusega.

RMK Kagu regiooni varumisjuht Rein Kivioja tutvustas planeeritavate raietööde võimalikku aega ja tehnoloogiat.  

Otsustati:

1. Kõik eelpool kirjeldatud raied teostada planeeritud mahus ajavahemikus 05. november kuni 21. detsember 2018. Kogu raiealal kogutakse raiejäätmed ja turberaiealadel tehakse esimesel võimalusel maapinna ettevalmistamine loodusliku uuenduse tekkeks. Lageraielank uuendatakse 2019. aasta kevadel kase istutuse teel.

2. Raietööd toimuvad ööpäevaringselt. Kalmistu ümbruse raiel rakendatakse täiendavaid meetmeid ohutuse tagamiseks.

3. Kõik metsarajad säilitatakse praegusel kujul ja kokkuveo käigus piki kasutatavaid pinnaseteid ei sõideta, nende ületamisel taastatakse eelnev olukord esimesel võimalusel. Discgolfi rajal tähistatakse säilitatavad puud raja haldaja poolt.

4. Vastseliina Gümnaasiumi esindajad tegid ettepaneku vahetult kooliga piirnevas metsaosas 2001. aastal moodustatud vääriselupaiga (VEP nr 108024 kuusikud ja kuuse-segametsad) kaotamiseks. Vääriselupaik ei sobi aktiivselt rekreatsiooniks ja sportimiseks kasutatavasse puhkemetsa. Otsustati teha ühispöördumine Keskkonnaametile vääriselupaiga täiendavaks inventeerimiseks ja võimalusel selle tühistamiseks.

5. RMK teeb ettepaneku Võru vallale kalmistult kogutud orgaaniliste jäätmete ladustamise korrastamiseks ja on vajadusel nõus vallaga sõlmima lepingu ladustamiseks vajaliku maa rentimiseks.

Lisainfo: RMK Võrumaa metsaülem Agu Palo, agu.palo@rmk.ee