Vedu kaasamiskoosolek

23. aprillil 2019

Koosolekul tutvustati Vedu küla riigimetsa 2019. aastal kavandatud töid kõrgendatud avaliku huviga aladel (KAH).

RMK Tartumaa metsaülem Toomas Haas tutvustas põhimõtteid, mille alusel RMK korraldab metsamajanduslikke töid KAH aladel. Vedu külas asuvas riigimetsas on 2019. aastaks kavandatud tööd vastavalt plaanile:


RMK varumisjuht Tanel Täheste ja praaker Lembit Uibo tutvustasid tööde korraldamise tehnoloogiat ja teostamise aega ning vastasid arutelu käigus kogukonna küsimustele.

RMK metsakasvatuse tööjuht Koit Kraav tutvustas metsauuenduse raiejärgset kavandamist.

Koosolekul otsustati:
 • Teostada raied vastavalt kavandatule. Metsaeraldisel TT274-1 ei tehta raiet allika kohtades ja ojade kallastel ning nende puhvertsoonis. Säilitatav ala märgistatakse koos huvitatud osapoolega.
 • Raied teostatakse 2019. aasta augustis.
 • Sobivate ilmastikutingimuste puudumisel teostatakse eraldisel TT274-1 tööd külmunud pinnasega.
 • Materjali ladustamisel arvestatakse, et metsarajad oleksid kasutatavad suusaradel sportimiseks. Raietööde alustamisest teavitatakse osapooli e-kirjaga.
 • Uuendusraie langile jäetakse säilikpuud kasvama gruppidena. Säilikpuud jäetakse ohutuse tagamiseks teedest, radadest ja hoonetest vähemalt puu kõrguse kaugusele. Säilikpuud märgistatakse koos huvitatud osapoolega.
 • Raidmed koristatakse lankidelt, kasutatavatelt metsateedelt ja metsaradadelt.
 • Raidmed koondatakse ja veetakse metsast välja. Raietööde käigus tekkinud roopad tasandatakse pärast tööde lõppu kohe, kui ilmastik seda võimaldab.
 • Ümarpuit veetakse laoplatsilt ära pärast tööde lõppu üldjuhul ühe kuu jooksul, raidmed, tüvesed ja muu materjal pärast kuivamist.
 • Enne raiesmiku uuenemist sellega piirneval metsaeraldisel lageraiet ei tehta.
 • Uuendusraie langid uuendatakse metsakasvukohale sobiva puuliigiga. Maapinna ettevalmistamine metsapuude istutamiseks toimub ketasadraga. Metsauuenduseks vajaliku maapinna ettevalmistamise käigus ei kahjustata metsateid ja metsaradasid
 • Metsatee hoitakse autodele kasutatavatena. Vajadusel korrastatakse metsateed ja metsarajad peale raietööde lõppu.
 • Säilitatavad objektid märgistatakse hiljemalt 2 nädalat enne raietööde algust.

Lisainfo RMK Tartumaa metsaülem Toomas Haas, toomas.haas@rmk.ee