Vehendi küla teavituse kokkuvõte

Tulenevalt eriolukorrast toimus Elva vallas Vehendi külas kõrgendatud avaliku huviga alal kavandud raietööde vajalikkuse ja täpsemate tööde tutvustamine ning osapoolte kaasamine e-kirja teel. Kirjavahetus toimus perioodil 24.–30.03.2020.

Metsaülem Toomas Haas ja varumisjuht Rein Kukk selgitasid tööde sisu. Nimelt, RMK plaanib Tartumaal Elva vallas Vehendi külas asuval kinnistul Elva metskond 20 (katastri number 17101:001:0283) teha ühel eraldisel aegjärkse raie teise raiejärgu, lisaks on kavas kolmel eraldisel sanitaarraie korras välja raiuda surnud ja vigastatud puud.

Aegjärkse raie teise järguga raiutakse puistust välja esimese rinde puude arvust ca 50%, et luua sobilikud valgustingimused vana metsa turbe all noore metsapõlve tekkeks. Peale raiet teostatakse maapinna mineraliseerimine metsauuenduse loodusliku tekke soodustamiseks.

Metsaosa, milles kavandame raied, on kujutatud alloleval skeemil viirutatud alana. Kirjeldatud metsaosade puhul on tegu vanade, enam kui 100-aastaste männikutega. Ühel eraldisel (CO036-4, pindala 0,6 ha) on tegu 100-aastase kuusikuga, kus üraskirüüste tulemusel on puud surnud kogu eraldisel. Kuusele oli eelmise aasta kuiv suvi ebasoodne, kuuse-kooreüraskile aga soodne ja seetõttu on tekkinud ulatuslikud kahjustused. Peale raiet korrastame teed ja sihid.


Kavandame raied piirkonnas aprilli I pooles 2020. aastal:
1. CO036 eraldis 2 1,5 ha sanitaarraie
2. CO036 eraldis 4 0,6 ha sanitaarraie
3. CO036 eraldis 5 2,8 ha aegjärkne raie
4. CO036 eraldis 9 2,4 ha sanitaarraie

Kuna sanitaarraie vajadus on ka muinsuskaitse piirangutega alal, siis on taotletud ala korrastamiseks ameti kooskõlastus.

Kirjavahetuse tulemusena otsustati, et RMK teostab Elva vallas Vehendi külas 2020 aasta I poolaastal kavandatud raietööd vastavalt raieala skeemile. Raietöö teostatakse enne raierahu ehk hiljemalt 15. aprilliks 2020.

Raiete teostamisel arvestatakse kõrgendatud avaliku huviga alade majandamise tüüptingimustega. Võrtsjärve ja Vehendi teega piirneva metsaosa eraldisel 2 raiutakse ainult rippes ja murdunud puud. Sanitaarraie tehakse käsitööna. Metsakodu kinnistuga (katastriüksus 66601:007:0418) piirneval metsaeraldisel 5 raiutukase ca 25 meetri ulatuses vahetult piirneval alal vastavalt märgistatud ja omanikuga kokkulepitud skeemi alusel.

Aegjärkse raie järgselt teostatakse maapinna mineraliseerimine, et luua paremad võimalused uue metsapõlve tekkeks.


Lisainfo:
Toomas Haas
Tartumaa metsaülem
toomas.haas@rmk.ee