Veibri ja Kabina küla kaasamiskoosolek

Kohtumine kohaliku kogukonnaga, et rääkida läbi Veibri ja Kabina küla läheduses asuvas riigimetsas toimuvad raied.

20. veebruar 2018

RMK Tartumaa metsaülem Toomas Haas selgitas, et Veibri ja Kabina külas on kõigile kasutatav riigimets jõudnud vanuseni ja seisukorda, mis vajab metsa uuendamist ja sanitaarse seisukorra parandamist. Seetõttu planeerib RMK majandada metsi, mis piirnevad erakinnistutega või on kasutatavad liikumisradadena. Kavandatud on nii harvendus-, sanitaar- kui ka lageraie. Kavandatud lageraiete puhul on tegu valdavalt kuusikutega, mille vanus on üle 100 aasta ning mille tervislik seisund on vajanud korduvalt sanitaarraiet.

RMK varumisjuht Tanel Täheste tutvustas raiekava eraldiste kaupa ja tehnoloogiaid, mille alusel RMK raietöid korraldab. Ta selgitas üleseisnud kuusikute raievajadust ja uuendamise korda, samuti seda, et lageraie alale jäävad elustiku mitmekesisuse tagamiseks püsti säilikpuud. Koos kogukonna esindajatega tähistati kasvama jäävad männi ja tamme säilikpuud uuendusraie langil metsakvartalil KS136 eraldisel 11. RMK praaker Lembit Uibo tutvustas säilikpuude valiku põhimõtteid, raiutavate metsaeraldiste piire ja jagas selgitusi kavandatavate raiete kohta. Samuti selgitas metsauuendamisel puuliigi valimise põhimõtteid vastavalt metsa kasvukohatüübile.

Koosolekul otsustati, et uuendusraielankidel jäetakse võimalusel säilikpuud gruppidena ning raiejäätmed veetakse raielangilt välja. Uuendusraie säilikpuu gruppide tähistamisel kaasatakse Luunja valla keskkonnaspetsialist Tamur Tensing.

Samuti otsustati, et säilitatakse olemasolevad metsarajad ning väljakujunenud metsaradadele raiejäätmeid ei ladustata. Ka uuele metsapõlvele maapinna ettevalmistamisel välditakse võimalusel metsaradade kahjustamist.

Raied teostatakse järgnevatel metsaeraldustel: harvendusraie KS136-2; KS136-3, sanitaarraie KS134-5; KS136-7; KS136-8; KS136-9; KS136-10, uuendusraie KS134-3; KS134-6; KS136-1; KS136-11. Kavandatud aegjärgne raie metsakvartalil KS134-4 ca pooles ulatuses otsustati asendada uuendusraiega, seejuures jääb kasvama  Luunja- Kabina riigitee poolne osa alates eraldist läbivast metsateest. Enne raietööde algust teavitatakse kogukonda e-kirjaga raietööde alustamisest. 2018 aasta talvised uuendusraielangid uuendatakse 2019. aasta kevadel.

Lisainfo: RMK Tartumaa metsaülem Toomas Haas, toomas.haas@rmk.ee