Verijärve puhkeala infokoosolek

27. juunil kell 16.00

Verijärve puhkeala planeeritavate raiete tutvustamiseks korraldatud  kaasamiskoosoleku kutsed saadeti Võru Vallavalitsusele ja Kose aleviku Valgjärve tänava piirkonna kohalikele elanikele.

Koosolekul osalesid riigimetsaga piirnevate elamukruntide omanikud. Võru Vallavalitsuse esindajaid koosolekule ei tulnud. Ei laekunud ka kirjalikke arvamusi, ettepanekuid raiete läbiviimise osas.

RMK Võrumaa metsaülem Agu Palo tutvustas Verijärve puhkekoha parklas toimunud koosolekul RMK kõrgendatud avaliku huviga aladel toimuvate tööde põhimõtteid ja andis ülevaate Verijärve puhkealal metsade seisust ja seal planeeritavatest raietest.

Kohalikud elanikud nõustusid RMK poolt planeeritud raiete läbiviimisega.

Otsustati:

1. Kohalike elanike soovi kohaselt ei jäeta elamukruntide piirdeaedadele lähemale kui 25 meetrit kasvama puid.

2. Raie teostatakse päevasel ajal ajavahemikus 7:00-22:00.

3. Turberaiealal  koristatakse raiejäätmed kogu raiealalt.

Lisainfo: Võrumaa metsaülem Agu Palo agu.palo@rmk.ee

Metsaosad (kogupindalaga ca 1,8 ha), kus raiet plaanitakse, on lisatud puhkeala skeemil tumekollase viirutusega.


Kirjeldatud metsaosadest eraldise 1 puhul on tegu 111 aasta vanuse ja eraldise 3 puhul 131 aasta vanuse männikuga. Antud eraldistel on plaanis teha aegjärkne raie, kus raiutakse välja 50% kasvavatest puudest, et luua sobilikud valgustingimused vana metsa all noore metsapõlve tekkeks. Metsaeraldisel 2 (pindala 0,18 ha) kasvava 41 aasta vanuse valgelepiku uuendamiseks on plaanis teha lageraie.