Viimsi poolsaare infopäev

Laupäeval, 9. septembril korraldas RMK Võru, Põlva ja Harju maakondades ürituse „Mis on puude taga?“, kus tutvustati riigimetsa planeerimise ja majandamise põhimõtteid kõrgendatud avaliku huviga aladel.

Harjumaal oli kogunemiskohaks uue Tädu terviseraja parkla.

Sissejuhatuseks anti ülevaade metsa eluringist, kõrgendatud avaliku huviga (KAH) alade määratlemisest, metsa majandamise erisustest KAH aladel ja huvigruppide kaasamise põhimõtetest.

Seejärel tutvustati kaardil Tädu terviseraja lähistele jäävate majandamist vajavate metsade olemit: kus oleks vaja viia läbi harvendusraie ja millised metsaeraldised vajaksid uuendamist.

Edasi toimus ringkäik metsas, kus vaadati konkreetseid metsaalasid, seal juba tehtud metsamajanduslikke töid ja selle tulemusi ning arutleti edaspidiste majandamismeetodite rakendamise üle. Samuti uuriti, mida erinevates metsaosades ette võtta ja milliseid töövõtteid võiks kasutada, kui suured võiksid olla raielangid, kuidas majandada terviseraja äärde jäävaid alasid, kuhu jätta alles elurikkuse ehk säilikpuud, kuhu ja kuidas kujundada n.ö. puhveralad.

Arutleti ka selle üle, kuidas kogukond saaks metsatöödes ise kaasa lüüa ja kuidas metsateema viia rohkemate inimesteni, et kasvaks teadlikkus metsast ja selle majandamisest.

Praegu on RMK koostamas Viimsi metsade majandamise kava. Viimsi riigimetsa ala on suhteliselt suur, mistõttu koostatakse kava eri piirkondade kaupa mitmes järgus ja kõik kavad ei pruugi valmida käesoleval aastal. Kavade valmimisel kutsutakse huvigrupid taas metsa, et kavandatavad tööd ühiselt läbi rääkida.

Kõrgendatud avaliku huviga alade kohta saab rohkem lugeda veebilehelt https://www.rmk.ee/metsa-majandamine/metsamajandus/korgendatud-avaliku-huviga-alad.

Lisainfo: RMK Ida-Harjumaa metsaülem Andrus Kevvai, andrus.kevvai@rmk.ee