Vilivere küla kaasamiskoosolek

Kohtumine kohaliku kogukonna kaasamiseks Raplamaal, Vilivere külas RMK valduses oleva riigimetsa majandamiseks.

12. detsember 2017

Raplamaa metskonna metsaülem Margus Emberg tutvustas piirkonna riigimetsade seisundit, uuendus- ja harvendusraiete kavandamise ja - teostamise põhimõtteid, raiejärgseid metsauuendustöid ja Vilivere külas kavandatud raieid 2018 aastal. Tähelepanu juhiti ka kohati esinevale omavolilisele maakasutusele elanikkonna poolt. Külaelanike esindajad selgitasid metsaraietega seonduvaid kogukonna ootusi.

Lepiti kokku, et majapidamistega piirnevatel metsaeraldistel ei teostata raiet ja kokkuvedu öisel ajal kell 22.00 - 6.00 ja pühapäeval. Metsanurga tänava ja Kurtna tee ristmiku juures asuvalt raielangilt toimub metsamaterjali laadimine metsaveoautodele tööpäevadel kell 10.00 – 13.00. RMK kaalub võimalust vedada metsamaterjal sellelt raielangilt Siili tee äärde.

Kuna Kurtna tee on Vilivere külast Kohila suunas elanikele ainuke väljapääs püüab RMK vältida seal laadimistöid, millega kaasneb teesulg. Selleks, et tagada vaba läbipääs koolibussile ning hommikul tööle ja õhtul koju sõitvatele Vilivere küla elanikele, ei tehta Kurtna teel kogu ulatuses teesulgu tekitavaid laadimistöid tööpäevade hommikul kell 7.00 – 9.00 ja õhtul kell 16.00 – 18.00.

Kogukonna esindajad juhtisid tähelepanu, et kohati on riigimets väga märg ja vajalik on uute kraavide kaevamine. Vastuseks selgitati, et RMK teostas olemasolevate kraavide rekonstrueerimise 2015 aastal. Uute kraavide kaevamist RMK ei kavanda ja selle välistab säästva metsanduse FSC sertifikaat. Samuti ei pidanud RMK esindajad vajalikuks ja ka võimalikuks purrete paigaldamist kraavidele. Lepiti siiski kokku, et ühte konkreetset juhtumit kaalutakse raietööde käigus.

Lisainfo: RMK Raplamaa metsaülem Margus Emberg, margus.emberg@rmk.ee