Läänemaa metskond 

RMK Läänemaa metskonna kontaktandmed
Koidu tn 3, Risti alevik, 90901 Lääne maakond 
Faks 676 7510 E-post laanemaa@rmk.ee 
Nimi Ametinimetus Telefon Mobiil
Tanel Ehrpais Metsaülem
 517 6034

ÜLDINFO
Läänemaa metskonna üldpindala on 41 891 ha ja metsamaa moodustab sellest ligi 50%. Läänemaa maakasutusest annab täpsema ülevaate Tabel 1. Läänemaa metskond hõlmab Keskkonnaministeeriumi hallatavaid riigimetsi  Hanila, Kullamaa, Lihula, Martna, Märjamaa, Noarootsi, Nõva, Oru, Ridala, Risti, Taebla ja Vormsi vallas ning Haapsalu linnas. Läänemaal elab 2007. aasta andmetel 27 906 inimest.

LOODUSLIKUD TINGIMUSED
Maastikuliselt kuulub Läänemaa on Lääne-Eesti madaliku maastikurajooni. Pinnamoes on ulatuslikult levinud liivased meretasandikud ja kivirohked uhutud moreenitasandikud. Maastikku mitmekesistavad rannavallid ja nendevahelised sood ning läbi pinnakatte ulatuvad paekõvikud. Mullastikus domineerivad märjad mineraalmullad ja soomullad. Läänerannikule on omased arvukad merre eenduvad poolsaared ja lahesopid, mis pikendavad ja mitmekesistavad rannavööndit.

Levinud kooslusteks on rannaniidud, laiudes ulatuslikel aladel Matsalu lahe lõunarannikul ja Noarootsi poolsaarel. Madalaveelises Matsalu lahes ning Kasari jõe deltas on suured roostikualad. Läänemaa olulisemad jõed on Kasari, Liivi, Piirsalu, Rannamõisa, Riguldi, Taebla, Tuudi, Vigala, Vihterpalu. Läänemaa on rikas järvede poolest. Neist suurim – Saaremõisa järv on veepeegli pindalaga üle 200 ha, kuid enamus järvi on väikesed, pindalaga alla 10 ha. Suurematest järvedest väärivad veel nimetamist Nõva Veskijärv, Vööla meri ja Hindaste järv.

LOODUSVÄÄRTUSED
Läänemaalt on leitud ligi 1000 kõrgema liigi taime, neist hulgaliselt haruldusi ja isegi relikte (rand-kikkaputk, merikapsas, randkirburohi, pooppuu, müür-raunjalg, randtarn, valge kukehari, harilik jugapuu, tumepunane neiuvaip, jumalakäpp, balti lõosilm jt).

Läänemaa faunale on iseloomulik lindude rohkus ja liigirikkus. Metsad, pargid ja rannaroostikud loovad lindudele soodsad elutingimused. Läänemaa ja teda ümbritsevad saared ning lahed on oluline peatuspaik veelindude ja värvuliste rändeteel. Maakonnas esineb mitmeid suuri rabasid ja suuremad kaitsealad, mis on moodustatud eelkõige just rabade seisundi kaitseks, on Leidissoo looduskaitseala ning Läänemaa-Suursoo, Tuhu ja Lihula maastikukaitseala.

Läänemaa metskonna metsamaa pindalast 18% moodustavad rangelt kaitstavad ja 22% majandamispiirangutega metsad (Tabel 2). Vääriselupaigad moodustavad metskonna metsamaa pindalast ainult 0,7% ehk 153 ha. Metskonna maadel on registreeritud 8 I kategooriasse ja 34 II kategooriasse kuuluvat kaitsealust liiki. Täpsem ülevaade metskonna maadel asuvate kaitsealuste liikide kohta on Tabelis 3.

Läänemaal viidi läbi põhjalik pärandkultuuriobjektide inventuur, mille tulemusena pandi kirja enam kui 1900 huvitavat ja piirkonnale iseloomuliku pärandkultuuri objekti. Tähelepanuväärsemad neist on koondatud raamatusse "Läänemaa pärandkultuuris" (ISBN 978-9985-830-81-9) ning endale huvipakkuvaid Läänemaa metskonna territooriumil asuvaid pärandkultuuriobjekte saab otsida Maaameti kaardirakendusest aadressil http://xgis.maaamet.ee/.

METSARESSURSS
Läänemaa metskonnas on enamlevinud palumetsade ja soovikumetsade tüübirühmade metsad. Puuliikidest domineerib mänd, teisel kohal on kask. Täpsem info metskonna metsade jagunemisest kasvukohatüübi ja peapuuliigi järgi on toodud Tabelis 4.

RAIED
Läänemaa  metskonna uuendusraiete nimekirjas on toodud kolme aasta jooksul raieks kavandatud metsaosade loetelu nii majandatavas kui majanduspiirangutega metsas, mille hulgast on võimalik teha täpne raiekohtade valik. Raienimekirjas on raiekoha kohta esitatud detailsed andmed, nagu eraldise pindala, peapuuliik, vanus, boniteet ja kasvukohatüüp. Võimalike uuendusraiete nimekiri kolmeks aastaks on toodud Tabelis 6. Soovitud asukoha võib leida kaardil, suurendades metsaregistri kaardiaknas huvipakkuvat piirkonda, või sisestades metsaregistrisse kvartali numbri, mida soovitakse kaardil näha. Metsaregistrit saab kasutada aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

METSAUUENDUS
Läänemaa metskonnas uuendati 2011. aastal metsa kokku 129,32 hektaril. Sellest istutus moodustab 117,47 ha ja külv 6,07 ha. Kõige enam istutati kuuske – 51,27 hektaril, mändi istutati 49,46 ha ja kaske 15,43 ha. Looduslikule uuenemisele kaasaaitamine istutusega 5,78 ha.

METSAKUIVENDUSSÜSTEEMIDE JA METSATEEDE EHITUS NING REKONSTRUEERIMINE
Läänemaa metskonnas on 2018. aastal projekteerimisel üheksa metsaparandusobjekti. Metsaparandusobjektide loetelu ning tegevusega haaratud kvartalid on esitatud Tabelis 7. Objekti asukohta on võimalik leida, sisestades tegevustest haaratud kvartali koodi metsaregistri otsingusse http://register.metsad.ee/avalik/.