Teadusseminar 11.12.2012

RMK teadusuuringud:

1) Turberaiete ökoloogilis-majanduslik analüüs ja näidis-püsikatsealade võrgustiku rajamine
Turberaiet on peetud  säästva metsanduse seisukohalt oluliseks majandamisvõtteks, mis võiks olla asjakohane näiteks kaitsealadel või kõrge rekreatiivse väärtusega metsades.  Rakendusuuringu eesmärgiks on luua uut teavet turberaiete sobivusest erinevates metsakasvukohatüüpides ning samuti kaitsealadel. Ülevaade projekti esimese aasta tegevustest. Hardi Tullus, Raul Rosenvald

2) Kuusekändude varumise metsanduslikud aspektid ja kaasnevate keskkonnamõjude hindamine
Kännud moodustavad märkimisväärse osa biomassist, mille laiem kasutamine eeldab täiendavaid teadmisi juurimisega kaasnevatest mõjudest nii toitainete transformatsioonile kui hilisemale metsauuendamisele ning patogeenide levikule. Ülevaade projekti esimese aasta tegevustest. Veiko Uri

3) Metsauuendamisega seotud metsakaitseprobleemid
Ülevaade metsakultiveerimisega seotud metsakaitselistest probleemidest Eesti metsades ning nende ennetamise või vähendamise võimalustest loodussäästlike integreeritud taimekaitse meetoditega. Ülevaade uuringu eesmärkidest, kasutatavast metoodikast ja võimalikest tulemustest. Ivar Sibul

Maateaduste ja ökoloogia doktorikooli ettekanded:

4) Kuusekändude juurimine seadmega Pallari KH 160
5)
Kuuseistikute kasvatamine kombineeritud meetodil
6)
Dendrokronoloogiliste meetodite kasutamine metsanduses
7)
Takseertunnuste määramine LiDAR andmetest Järvselja metsakorralduse andmete näitel
8)
  Uutest okaspuu haigustest Eestis