Toetatud uurimisprojektid 2022

Kõdusoometsade kuivendussüsteemide rekonstrueerimise mõju eesvoolude veekvaliteedile ja veekaitsemeetmete tõhususe hinnang 

Eesti metsades on suur soomuldade ja liigniiskete mineraalmuldade osakaal, mistõttu on metsakasvatuseks ja metsade majandamiseks mulla veerežiimi reguleerimine hädavajalik abinõu. Projekti raames uuritakse, kuidas mõjutavad kuivenduskraavide rekonstrueerimistööd kõdusoometsades veekvaliteeti ning milline veekaitsemeede – settebassein või settebasseini ja puhastuslodu kombinatsioon – on efektiivsem toitainete kinnipidamises ning täidab paremini keskkonnakaitse eesmärke.  

Projektijuht: Kuno Kasak 

Projekti põhitäitjad: Martin Maddison, Evelyn Uuemaa, Ain Kull, Margit Kõiv-Vainik

Projekti kestvus: 36 kuud

Rahastamise maht: 180 000 eurot

 

Jääksoode metsastamise mõju ökosüsteemi süsiniku- ja lämmastikubilansile 

Süsiniku sidumine ökosüsteemides on tõenäoliselt kõige olulisem vastuabinõu kliima globaalsele soojenemisele. Kõrgeima süsinikusidumisvõimega ökosüsteemid on sood, kusjuures põhja-parasvöötme soodes paikneb üle veerandi maakera mullasüsinikust. Eestis on soostumine looduslik protsess, mistõttu on ka soomuldade osakaal Eesti pinnast lausa 22%. Soode kuivendamisel kuivendatud turbas aga süsinikuühendid lagunevad, süsinik ja toitained muutuvad mullamikroobidele kättesaadavaks ning kantakse ja hingatakse turbast välja. Seetõttu on jääksood CO2 ja teiste kasvuhoonegaaside allikad. Projekti raames uuritakse jääksoode taastamise võimalusi erinevate veerežiimide ja puuliikidega. 

Projektijuht: Ülo Mander 

Projekti põhitäitjad: Kaido Soosaar, Ivika Ostonen-Märtin, Mikk Espenberg, Jaan Pärn, Alar Teemusk, Katri Ots, Alisa Krasnova, Reti Ranniku

Projekti kestus: 36 kuu

Rahastamise maht: 250 000 eurot