RMK puiduturustusstrateegia 2015-2020

Üldeesmärk

RMK puiduturustusstrateegia 2015-2020 eesmärk on müüa kogu puit (metsamaterjal ja hakkpuit) kasumlikult võimalikult suurt lisandväärtust anda suutvatele ettevõtjatele, kasutades müügiviise, mis aitavad kaasa puiduturu stabiilsusele ning jätkuvale investeerimise atraktiivsusele. Suurenevast puidukasutusmahust tingituna on lisaks puidu müügil kasumlikkuse hoidmisele oluline taastuvenergeetiliste eesmärkide täitmiseks sobivale küttepuidule ja hakkpuidule (sh. raidmed ja võsa) pikaajaliste kasutusvõimaluste leidmine.

Puiduturustusstrateegia alameesmärgid on:

 • Müüa metsamaterjali aastamahust kokkuleppehinnaga kestvuslepingute alusel 85 % ja teisi müügiviise (avalik enampakkumine, eelläbirääkimistega pakkumine ja müük kokkuleppehinnaga, v.a kestvuslepingud) kasutades 15 % (tegevused punktis 1);
 • Müüa hakkpuiduna seda osa metsamajandamisel saadavatest raidmetest, võsast või ümarpuidust, mida mehaanilise ja keemilise puidutööstuse poolt ei suudeta kasutada (punkt 2);
 • Teostada puiduturustusvaldkonna olulisemad tegevused aastail 2015-2020 (punkt 3);
 • Saavutada RMK arengukavast tulenevad puiduturustusvaldkonna mõõdikud (punkt 4).

Müügi üldpõhimõtted

RMK puidumüük peab olema läbipaistev ja arusaadav, info müüdava ressursi kohta peab olema ligipääsetav ja ajakohane, võimalus osaleda pakkumistel peab olema kõigil riigi ees kohustusi täitvatel huvitatud isikutel.

Metsamaterjalide müügimaht prognoositakse RMK virnmaterjalide ja palkide kvaliteedistandardi alusel sortimentide lõikes. Ühele pakkujale müüakse aastasest sortimendi mahust kuni 50%.

Sihtrühmad

Juriidilised isikud, kellele RMK müüb metsamaterjali aastaringselt:
 • Kestvuslepingu kliendid (ligi 100 ettevõtjat) – sõlmitud lepingud kestvusega üle 1 aasta
 • Lühiajalised kliendid (ligi 150 ettevõtjat) – sõlmitud lepingud kuni 1 aastaks, müügipakkumised
Füüsilised isikud, kellele RMK müüb metsamaterjali ostutellimuste alusel – väikese koguse (kuni 50 m3) küttepuidu ja tarbepuidu ostjad.

1. Metsamaterjali müük kokkuleppehinnaga kestvuslepingute alusel

Metsamaterjali müügil on pakkujate kvalifitseerimise ja pakkumiste hindamise aluseks Vabariigi Valitsuse 4. jaanuari 2007. a määrus nr 1 „Riigimetsas kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügi kord” .

1.1. Pakkujate kvalifitseerimise nõuded:

 • Varem RMK ees võetud kohustuste täitmine viimase kolme aasta jooksul ¹;
 • Asukohamaa ees maksuvõlgade puudumine (Eestis mitteregistreeritud ettevõtjatel esitada asukohamaa pädeva riigiasutuse tõend);
 • Krediidiasutuse garantiikirja või RMK krediidikomitee poolt aktsepteeritud muu tagatise esitamine enne lepingu jõustumist;
 • Sooviavaldus vastab müügikuulutuses avaldatud sisulistele nõuetele ja ettevõte on esitanud kuulutusega ning veebilehel www.rmk.ee avaldatud RMK metsamaterjali müügi tüüptingimustega nõusoleku kohta kirjaliku kinnituse.

1.2. Pakkujate kvalifitseerimise lisanõuded kaubagruppide lõikes:

Palgi müük

Leht- ja/või okaspuupalki Euroopa Majanduspiirkonna (EEA) riigis ja Šveitsis ümber töötlev või ümber töötlemist rajav ettevõte või selle omanik

Paberipuidu müük

Leht- ja/või okaspuupaberipuitu Euroopa Majanduspiirkonna (EEA) riigis ja Šveitsis ümber töötlev või ümber töötlemist rajav ettevõte või selle omanik või tütarettevõte, samuti ettevõte, kelle tegevusalade hulka äriregistri või majandusaasta aruande kohaselt kuulub: metsamaterjali ost-müük ja vahendamine (puidukaubandus)

Küttepuidu müük

Küttepuitu Euroopa Majanduspiirkonna (EEA) riigis ja Šveitsis puitkütuste (halud, pellet, puitbrikett, puusüsi jmt) valmistamiseks või energia tootmiseks või muu toodangu (puitplaat jmt) valmistamiseks kasutav või ümber töötlemist rajav ettevõte või selle omanik või tütarettevõte, samuti ettevõte, kelle tegevusalade hulka äriregistri või majandusaasta aruande kohaselt kuulub: metsamaterjali ost-müük ja vahendamine (puidukaubandus)

1.3.  Pakkumiste hindamisel aluseks olevad kriteeriumid

Kokkuleppehinnaga kestvuslepingute alusel metsamaterjali müümisel pakkumiste hindamisel kasutatavad kriteeriumid ja nende hinnapunktid kehtestab valdkonna eest vastutav osakonna juhataja haldusaktiga, mille leiad siit.

1.4. Müügiotsuste kaalumise protsess kestvuslepingute sõlmimisel:

 • Pakkujad esitavad sooviavaldused koos hinnapakkumise ja ostutingimustega;

 • Viiakse läbi pakkujate kvalifitseerimine ja nõuete täitmise kontrollimine. Arvutatakse esmaste hinnapakkumiste kaalutud keskmine tase ja määratakse hinnakoridori alumine ja ülemine tase (piirid +/- 5%). Hinnakoridoris asuvad hinnad loetakse pakkumiste kaalumisel baashindadeks väärtusega 100;

 • Toimuvad läbirääkimised kõigi kvalifitseerunud pakkujatega pakkuja ostutingimuste täpsustamiseks ja konkurentsipositsiooni selgitamiseks. Läbirääkimised protokollitakse ja nendes fikseeritud müügitingimused on aluseks pakkumiste analüüsimisel ja võrdlemisel;

 • Pakkujad esitavad määratud tähtajaks soovi korral täpsustatud hinnapakkumised ja täpsustatud pakkuja ostutingimused. Kui pakutud ostja lao hind on allpool hinnakoridori alumist piiri, ei osale see pakkumise edasisel hindamisel;

 • Toimub kaalumine ja metsamaterjali (aasta) nominaalkoguste väljaselgitamine. Baashindu korrigeeritakse müügikriteeriumidele kehtestatud hinnapunktide alusel. Korrigeeritud baashinnad taandatakse RMK vahelattu, lahutades korrigeeritud baashindadest maha veohinna. Veohindadena kasutatakse metsamaterjali veoteenuse riigihanke pakkumiste kaalutud keskmisi veohindu.

2. Hakkpuidu müük

Hakkpuit on seadmega (hakkur) raidmetest või võsast või ümarpuidust purustamise käigus toodetud peenestatud (kütte)materjal.

Puidu potentsiaali kasutamiseks müüakse hakkpuitu otse energiatootjatele, kes üldjuhul korraldavad avatud hankeid. Selleks RMK osaleb soojus- ja/või elektrienergia tootjate hangetel vähemalt hinnaga, mis katab toorme varumise, hakkimise ja hakkpuidu veo kulud. Raidmete ja võsa varumise eeldusteks on piisav tarbijate hulk ja/või piisav tarbimismaht potentsiaalse ressursi läheduses.

3. Tegevused 2015-2020

 • RMK poolt aastas raiutava metsamaterjali müügi korraldamine, sh uute kestvuslepingute sõlmimiseks müügiprotsessi läbiviimine (2015; 2017; 2019).

 • Metsasektori huvirühmade ühise puidumõõtmise ümaralaua töö korraldamine ja tegevuste kavandamine mõõtmispraktika parandamiseks (veebileht puidumootmine.emu.ee).

 • Puidu mõõtmise ja kvaliteedi hindamise praktiliste ja kasutajasõbralike juhendmaterjalide ehk nn RMK standardite uuendamine (2015).

 • Mõõtmisandmete elektroonilise edastamise juurutamine kestvuslepingute alusel kõigi sortimentide müügil, sh 100% paberivaba müügidokumentatsiooni kasutamine (2017).

 • Hakkpuidu uute müügivõimaluste leidmine (2015-2018).

 • Kliendi rahuolu-uuringute läbiviimine (2016; 2018; 2020);

4. Juhtimise mõõdikud

RMK puiduturustusstrateegia täitmise eest vastutab puiduturustusosakond. Eelduseks on sujuv koostöö partnerorganisatsioonidega (EMPL www.empl.ee ja EPML www.puitmajaliit.ee ) parimate lahenduste leidmiseks puidutarneahelas teljel metsast kliendini.

Puiduturustusosakonna tulemuste mõõtmiseks kasutatakse RMK arengukava mõõdikuid.


Eesmärk \ aasta

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

Müüdava metsamaterjali  kogus (milj m3)

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4,0

2

Kestvuslepingute osakaal kõigi kaubagruppide osas

85%

85%

85%

85%

85%

85%

3

Klientide rahulolu hinnang (5-palline skaala)²

-

>4,0

-

>4,0

-

>4,0

4

Hakkpuidu (sh raidmete ja võsa) müük (1000 m3)

200

210

220

230

240

250


__________________________  
  ¹ Rakendatakse ettevõtjate suhtes, kellega on varem sõlmitud lepinguid, mille täitmisest ostja pole taganenud või enne kehtivuse tähtaja saabumist ühepoolselt põhjendamatult üles öelnud.

 ² TNS Emor uuringuaruanne „Klientide rahulolu RMK puidumüügi tegevusega“ (aprill 2014 - 3,9 palli)