Säästva metsanduse sertifikaadid

Eesti riigimetsa on läbi aastakümnete majandatud säästvalt. Metsaraie ei ole ületanud juurdekasvu, metsatööde tegemisel on püütud maksimaalselt vältida looduskeskkonna kahjustusi ning oluline osa riigimetsast on range kaitse all.

Rahvusvahelises puidukaubanduses on puidu päritolu tõendamine muutunud üha olulisemaks. Paljud puittooted omavad ainult siis müügiturgu, kui nende valmistamiseks kasutatud puit on sertifitseeritud. Tagamaks Eesti puidule ja sellestvalmistatud toodetele müügivõimalusi erinevatel turgudel, pakub RMK klientidele serditud puitu. RMK-le on omistatud kaks säästva metsanduse sertifikaati – FSC® ja PEFC.

Mõlemad on laialt tunnustatud ülemaailmsed säästliku metsamajandamise hindamise süsteemid, milles sätestatud nõuetele vastamine annab kinnitust sellest, et metsa majandatakse ökoloogiliselt, sotsiaalselt ja majanduslikult tasakaalustatult. Sõltub turust, kus millise märgiga puitu rohkem eelistatakse.

FSC


FSC® on rahvusvaheline sõltumatuvalitsusväline ja kasumit mittetaotlev organisatsioon,
mis asutati maailma metsade vastutustundliku majandamise edandamiseks.

FSC nõuetele vastavuse kinnituseks on RMK-le väljastatud metsamajandamise ja tarneahela sertifikaat koodiga NC-FM/COC-009144 . Puidu müügi dokumentidele märgitakse lisaks FSC 100%. 

FSC litsentsi kood on: FSC-CO22757. FSC säästliku metsamajandamise sertifikaati hoiab RMK juba 2002. aastast.

PEFC

PEFC metsamajandamise standard asutati Euroopas 1999. aastal, toetamaks kestlikku metsamajandamist ja kaasamaks eelkõige väiksemaid metsaomanikke. 

PEFC nõuetele vastavuse kinnituseks on RMK-le väljastatud metsamajandamise ja tarneahela sertifikaat koodiga TT-PEFC-FM020.

FSC ja PEFC sertifitseeritud ja mittesertifitseeritud puidu eristamise ja käitlemise üldpõhimõtted 

Metsamaterjali, kasvava metsa raieõigust ja muid metsasaadusi (näiteks jõulukuused), mis on varutud kooskõlas kehtiva FSC ja PEFC metsamajandamise standardiga ja rakenduvate õigusaktidega, on RMK-l õigus müüa sertifitseerituna, lisades toodete tarne- ja müügidokumentidele RMK FSC sertifikaadi koodi ja märke „FSC 100%“ ning PEFC sertifikaadi koodi ja väite „100% PEFC Certified“.

Tavapärasest metsamajandamisest saadavale puidule lisaks müüakse sertifitseerituna:
  • põlises riigimetsas elektriliinide ja gaasitrasside kaitsevööndis hoolduskavade alusel teostatavatel raadamistel ja raietel saadud puitu; 
  • põlises riigimetsas metsaparandusprojektide alusel teostatavatel raadamistel (kraavi- ja teetrassid) ja raietel saadud puitu; 
  •  looduskaitseliselt vajalikel raietel, sh  poollooduslike koosluste taastamisest saadud puitu.      
Metsamaterjali, kasvava metsa raieõigust ja muid metsasaadusi on RMK-l õigus müüa ja dokumenteerida ainult PEFC sertifitseerituna järgmistel juhtudel:
  • Kaitseministeeriumi hallatavatel maadel teostatavate raadamiste ja majandamislepingu alusel raiutud puitu;
  • Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsetavas riigimetsas teostatavate raadamiste ja raietel saadud puitu;
  • maavarade kasutuselevõtuks riiklikult kinnitatud maardlate aladel, sh põlises riigimetsas, kui ala sihtotstarbeks saab mäetööstusmaa, planeeringute ja keskkonnamõjude hindamise alusel teostatavatel raadamistel saadud puitu; 
  • põlises riigimetsas asuvatel infrastruktuuriobjektidel (uute teede ehitus, riigimaanteede laiendus, piiririba jmt) planeeringute ja keskkonnamõjude hindamise alusel teostatavatel raadamistel saadud puitu; 
  • (võsastunud) põllumaadel sihtotstarbeliselt põllumajandusliku kasutamise võimaldamiseks teostatavatel raadamistel saadud puitu.    
Reformimata riigimaal (23. juulini 1940 riigile mittekuulunud maad), kus RMK esindab riiki raadamiste puhul ning teostab metsakaitselisest seisukohast hädavajalikke sanitaarraieid, raiutud metsamaterjal, müüdud kasvava metsa raieõigus ning muud metsasaadused ei ole sertifitseeritud ning nende toodete tarne- ja müügidokumentidele FSC ja PEFC sertifikaadi koodi ei lisata. Samuti ei müüda FSC ja PEFC sertifitseerituna teiste omanike maadel asuvatel infrastruktuuriobjektidel (maanteed, gaasitrassid) ja nende kaitsevööndis hoolduskavade alusel teostatavatel raadamistel saadud puitu.