Korduvad küsimused puidu müügi kohta

Kas RMK müüb lõhutud küttepuitu (halupuitu)?
Ei, RMK müüb küttepuitu 3-meetriste nottidena, puud tuleb halgudeks lõigata ise. Küll aga korraldab RMK ära puidu veo kliendile. Võimalik on tellida lehtpuu- või okaspuuküttepuitu.

Kas raielankidelt tohib korjata kütteks oksi ja maas vedelevate puude osi?
Metsaseaduse järgi tohib avalik-õigusliku isiku omandis olevas metsas korjata marju, seeni ja pähkleid ning varuda dekoratiivoksi, ravim- ja dekoratiivtaimi ning nende osi metsaomaniku huve põhjendamatult kahjustamata, jahiulukeid ja kaitsealuseid loomi nende sigimisperioodil ja teisi metsas viibijaid häirimata, metsa püsivaid jälgi jätmata ning tuleohutusnõudeid ja metsaomaniku nõudeid järgides. Raielankidelt omavoliliselt oksi ja maas vedelevate puude osi korjata ei tohi. RMK puiduturustuse osakond müüb kokku korjatud raidmeid ja nendest valmistatud hakkpuitu kokkuleppehinnaga läbirääkimistega pakkumisel, mille müügikuulutused avaldatakse kuulutuste rubriigis http://www.rmk.ee/kuulutused/metsa-ja-puidu-muuk.