RMK kuulutas välja teadusuuringute taotlusvooru 18.02

Alates tänasest on avatud taotlusvoor uute säästvat metsandust toetavate rakendusuuringute rahastamiseks. RMK teadusnõukogu ootab rahastamistaotlusi aprilli alguseni, tänavu jagatakse rakendusuuringutele kuni 200 000 eurot.

Teadlastest ja erialaekspertidest koosnev RMK teadusnõukogu  on paika pannud kümme teemavaldkonda, mille täpsemaks uurimiseks avatud taotlusvoorus ideid oodatakse.

Nendeks on energiapuidu efektiivsem kasutamine, metsade häiringurežiim, lehtpuupuistute majandamine, valik- ja kujundusraiete võimalused Eestis, metsakasvatuslike tegevuste efektiivsuse hindamine, kaitstavate alade ökoloogiline funktsionaalsus, puistu pikaajalised kasvutrendid, puidu potentsiaal keemia-, farmaatsia- ja toiduainetööstuses, kliimamuutuste ja majandamise mõju Eesti metsade süsinikuringele ning viirushaiguste mõju Eesti metsadele.   

Jaanuari keskel kutsus RMK kõiki asjast huvitatud osapooli kaasa mõtlema, millised säästva metsandusega seotud teemad Eestis eelkõige uurimist vajaksid. „Kokku saadeti teadusnõukogule 17 ettepanekut, neist kolm olid seotud energiapuidu tõhusama kasutusega ning kaks puidu biorafineerimisega,“ kommenteeris Kristjan Tõnisson. „Enamik saadetud ettepanekutest sobisid juba varem teadusnõukogu poolt paika pandud prioriteetsete teemade alla, uue uurimist vajava teemana lisasime loetellu viirushaiguste mõju Eesti metsadele. Tänan teadusnõukogu nimel kõiki ettepanekute tegijaid.“

RMK ootab rahastamist vajavate rakendusuuringute taotlusi 1. aprillini 2015 aadressil teadus@rmk.ee, vajalikud taotlusvormid leiab www.rmk.ee/teadus. Eelkõige oodatakse taotlusi teadusasutustelt ning eelistatud on erinevate teadusasutuste koostöös valmivad rakendusuuringud, mis pakuvad probleemidele kompleksseid lahendusi.

RMK alustas sihipärase teadustegevuse toetamisega aastal 2008. Tänaseks on rahastatud 11 rakendusuuringut kogusummas 1,1 miljonit eurot.

Eelmisel nädalal pidas RMK Tartus neljandat teadusseminari, kus tutvustas seni toetust saanud uurimisprojektide ja ka teiste huvipakkuvate teadusuuringute tulemusi. Konverentsi ettekannetega saab tutvuda siin.

RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK teenib riigile metsa majandades tulu, kasvatab metsauuendusmaterjali ja korraldab metsa- ja looduskaitsetöid. Lisaks loob RMK looduses liikumise võimalusi oma puhke- ja kaitsealadel ja kujundab loodusteadlikkust. RMK koosseisu kuuluvad Sagadi metsakeskus, Elistvere loomapark, Tartu puukool, AS Eesti Metsataim ning Põlula kalakasvatuskeskus. RMK-s töötab üle 700 inimese.   

Lisainfo: 
Kristjan Tõnisson
RMK looduskaitseosakonna peaspetsialist 
tel 5691 8728 
e-post kristjan.tonisson@rmk.ee 
www.rmk.ee/teadus