Poollooduslike koosluste rendisoovide esitamiseks loodi veebirakendus  05.09

RMK ja Maa-ameti koostöös valmis veebirakendus, mille kaudu saab esitada soove RMK halduses olevatel riigimaadel asuvate vabade poollooduslike koosluste rendilevõtmiseks. Rakendus asub aadressil www.maaamet.ee/rmk ja baseerub Maa-ameti In-ADS platvormil.

Uue veebirakenduse kaudu saab huviline igal hetkel infot vabade ja juba väljarenditud poollooduslike koosluste kohta ning samas esitada oma soovi ühe või mitme poollooduslikku kooslust sisaldava maatüki rendilevõtmise huvist. 

RMK ja Maa-ameti koostöös väljatöötatud veebirakenduse eesmärk on lihtsustada maade kasutusse andmist ja seeläbi suurendada hooldatavate poollooduslike koosluste hulka RMK halduses olevatel riigimaadel. „Tänase seisuga on RMK-l poollooduslike koosluste hooldamiseks lepinguid üle 300 juriidilise või füüsilise isikuga, kelle kasutusse on antud üle 21 000 ha riigimaid,“ selgitas hetkeolukorda RMK looduskaitseosakonna juhataja Kristjan Tõnisson. „Looduskaitse arengukava kohaselt peame aastaks 2020 regulaarse hooldusega jõudma aga 45 000 hektarini, vastloodud rakendus on üks viis sellele eesmärgile lähemale jõuda,“ lisas Tõnisson. 

Poollooduslike koosluste rendihuvi veebirakendusse saab huviline sisse logida ID-kaardiga aadressil www.maaamet.ee/rmk, samas asub ka rakenduse kasutusjuhend. Rendihuvi sisestamisel edastatakse see läbi veebirakenduse RMK looduskaitseosakonnale, kes kontrollib esitatud informatsiooni ning poolloodusliku koosluse rendileandmise võimalikkust ja edastab seejärel informatsiooni rendihuvi esitanud isikule. 

Rendile antavate aladega saab ID-kaardiga autentimata tutvuda ka Maa-ameti geoportaalis „Riigimaa kasutus“ kaardirakenduse kaudu. 

Poollooduslikud kooslused, mida tihti nimetatakse ka pärandkooslusteks, on Eesti maastikupildile iseloomulikud puisniidud, loopealsed, nõmmed, puiskarjamaad ning ranna-, lammi-, aru- ja soostunud niidud. Need on alad, mida on pikalt kasutatud karja- ja heinamaadena ning mille liigirikkuse säilimiseks on vajalik mõõdukas inimtegevus.  

RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK teenib riigile metsa majandades tulu, kasvatab metsauuendusmaterjali ja korraldab metsa- ja looduskaitsetöid. Lisaks pakub RMK looduses liikumise võimalusi puhke- ja kaitsealadel ja kujundab loodusteadlikkust. Eelmisel aastal külastati RMK kaitse- ja puhkealasid 2,2 miljonit korda, külastajate arv on aasta-aastalt tõusnud. RMK koosseisu kuuluvad Sagadi metsakeskus, Elistvere loomapark ning Põlula kalakasvandus. 

Lisainfo:

Kristjan Tõnisson
RMK looduskaitseosakonna juhataja
tel 5691 8728
e-post kristjan.tonisson@rmk.ee
www.rmk.ee/metsa-majandamine/looduskaitsetood  

Lisainfo tehnilise lahenduse osas:
Sulev Õitspuu
Maa-ameti geoinfosüsteemide büroo juhataja
tel 675 0867
e-post sulev.oitspuu@maaamet.ee