Riik korraldas ümber kõrge loodusväärtusega maade omandamise 28.06

Esimene uue töökorraldusega vormistatud tehing jõudis sel nädalal lõpule, kui RMK omandas metsa- ja lammikoosluste ning kauni kuldkinga kaitseks loodud kaitsealal asuva kinnistu, mille kasutamine on sihtkaitsevööndi režiimist tulenevalt oluliselt piiratud.

Seni tegeles kõrge looduskaitselise väärtusega maade riigile omandamisega Maa-amet riigieelarves eraldatud summa piires, alates selle aasta kevadest valmistab aga omandamise dokumendid ette Keskkonnaamet ning omandamise lepingu sõlmib RMK. 

„Selle seadusemuudatusega käivitasime süsteemi, mille abil saame looduskaitsealuseid maid senisest tunduvalt rohkem välja osta,“ selgitas keskkonnaminister Siim Kiisler.  

RMK eelarves on käesolevaks aastaks planeeritud maade ostmiseks 5 miljonit eurot, mis peaks võimaldama omandada hinnanguliselt vähemalt 40 järjekorras olevat kinnisasja. Maade omandamiseks vajaliku katteallikate leidmiseks müüb RMK maatükke, mida ta ei vaja ja mis seisavad seetõttu kasutult.  

Loodusväärtuste kaitse on üheks RMK ülesandeks ja riigi omandatud looduskaitsepiirangutega maade eest kannab hoolt RMK. Täna on riigimetsast kaitse all veidi üle kolmandiku, 28 protsenti riigimetsast on seejuures range kaitse all.   

Kaitstavat loodusobjekti sisaldava või kaitsealal, hoiualal, püsielupaigas asuva kinnisasja omandab riik kokkuleppel kinnisasja omanikuga kinnisasja väärtusele vastava tasu eest, kui kaitsekord piirab oluliselt ala sihtotstarbelist kasutamist. Oluliseks piiranguks on näiteks uuendusraie täielik keeld metsamaal. 

Selleks tuleb maaomanikul esitada avaldus Keskkonnaametile, kes hindab, kas riigile müüdava maa sihtotstarbeline kasutamine on oluliselt piiratud, ning saadab ettevalmistatud materjalid otsuse tegemiseks Keskkonnaministeeriumile. Positiivse otsuse korral tellib Keskkonnaamet kinnisasja väärtuse hindamise ja peab maaomanikuga läbirääkimisi. Maaomanikuga sõlmib lepingu RMK, kes vormistab kinnisasja riigi omandisse. Täpsemad juhised kinnisasja omandamise kohta leiab Keskkonnaameti kodulehelt. 

1. mai seisuga on maa riigile omandamise ootejärjekorras 147 avaldust ja maade ostmine jätkub sama nimekirja alusel, millega tegeles Maa-amet. Järjekord on avalikult kättesaadav Keskkonnaministeeriumi kodulehel.