Tulimäe piirkonna üraskikahjustusest 06.09

Elva vallas Ervu külas Tulimäe hiies hävitab metsa ulatuslik üraskikahjustus. Puud surevad gruppidena ning kui praegune haiguskolle laieneb, võivad suured alad surnud puudega ümber kukkuda ja senine Tulimäe vaade tundmatuseni muutuda. Selle vältimiseks tuleb maha võtta kuused, mis on üraskist kahjustatud ehk surnud, ning kuused, mille koore all putukad end juba peidavad.

Kahjustatud mets asub nii era- kui ka riigimaal. Viimast haldab RMK, kes leppis augusti lõpus toimunud kaasamiskoosolekul kohaliku kogukonnaga kokku hädavajalikus sanitaarraies. Kohalik kogukond oli plaaniga päri, ühiselt lepiti kokku tööde tingimustes ja erisoovides. 

Töödega plaanitakse alustada septembri esimeses pooles. Talveni, mil tavaliselt raietöid tehakse, oodata ei kannata, sest külmal ajal kolivad putukad mulda ning sel juhul on kindel, et järgmisel kevadel laieneb kahjustatud ala veelgi. RMK on oma plaanidest informeerinud ka naabruses olevaid erametsaomanikke, kutsudes ka neid üles peatama üraskirüüstet.  

Sanitaarraie käigus võetakse Tulimäe ümbrusest maha kümneid kahjustatud kuuski. Harvester saab neid lõigata ka kaugemalt, st ei pea liikuma päris puu juurde, mis aitab säästa pinnast. Mõnes kohas on aga olukord nii hull, et on vaja teha ka sanitaar-lageraiet ehk võtta maha kõik alal kasvavad kuused. Kokku tehakse kuuskede sanitaar-lageraiet kahel 0,2 hektari suurusel alal. Kõik seal kasvavad männid ja kased jäetakse puutumata, sest neid kooreürask ei ohusta. Alad, kus üksikute puude sanitaarraiet ning sanitaar-lageraiet planeeritakse, on tähistatud alloleval kaardil.  

Lageraie järgselt pannakse alale kasvama uus mets. Esialgse kokkuleppe kohaselt uuendatakse üks lank järgmisel aastal kuusega ning teine, kus rohkem niiskust ja lähedal kasvab kaski, jäetakse pärast maapinna ettevalmistust looduslikule uuenemisele. Seal hakkab peamise puuliigina tõenäoliselt sirguma kask. 

Tulimäe hiies asub Armuorg, ajalooliselt ja kultuuriliselt kohalikele tähtis paik. RMK ja piirkonna elanike vahel toimunud kaasamiskoosolekul 28. augustil lepiti kokku, et sanitaarraiet tegev masin Armuoru piiritletud alale ei liigu. Üksikute kahjustatud puude kättesaamiseks sealt sirutab harvester lõikepea kaugemalt alale, et puud kätte saada. Armuorgu viiva tee ääres võetakse kohalike ettepanekul maha seal olev peenmets (peamiselt sarapuu), mis võimaldab alale paremini ligi pääseda. Aladelt, kus tehakse sanitaarset lageraiet, viiakse ära sinna tekkivad raiejäätmed.  

Võimaliku loodusliku pühapaiga asukoha täpsustamiseks ja piiritlemiseks on RMK tellinud Muinsuskaitseametiga kooskõlastatult Tulimäe piirkonna ekspertiisi. Seda teostab AB Artes Terrae OÜ ning see valmib aasta lõpuks. Ekspertiisi tulemused esitatakse Muinsuskaitseametile, et otsustada ala edasine kaitse. Seni on RMK ala omal initsiatiivil majandamisest välja jätnud. Haigete puude mahavõtt oleks aga vajalik ka juhul, kui ala tulevikus kaitse alla võetakse.  

Tulimäe piirkonna metsad liigituvad RMK jaoks kõrgendatud avaliku huviga alaks (KAH-ala). Nendel aladel tegutseb RMK ainult eelneval kokkuleppel kohaliku kogukonnaga. KAH-alade valiku ja seal tehtavate tööde planeerimise kohta leiab rohkem infot siit: https://rmk.ee/metsa-majandamine/metsamajandus/korgendatud-avaliku-huviga-alad Sealsamas on üleval ka Tulimäe kaasamiskoosoleku protokoll.