Rahvusvahelised metsamajandusauditid: RMK metsad on säästlikult majandatud  09.11

Rahvusvaheliste metsasertifitseerimisega tegelevate audiitorfirmade auditid kinnitavad, et RMK tegevus vastab säästliku ja keskkonnasõbraliku metsamajandamise nõuetele.
Augustis ja oktoobris toimunud audititel analüüsisid NEPCon OÜ ja BM Certification Estonia OÜ audiitorid põhjalikult RMK metsamajandamissüsteemi ning tõdesid, et keskkonna-, majandus- ja sotsiaaleesmärkide tasakaalustatud täitmine on riigimetsas jätkuvalt tagatud. 

NEPConi kinnitusel vastab RMK jätkuvalt FSC® (FSC-C022757) ja BM Certification kinnitusel PEFC säästliku ning keskkonnasõbraliku metsa majandamise nõuetele.

RMK omab vabatahtlikult FSC metsamajandamise ja tarneahela sertifikaati juba aastast 2002 ja PEFC metsamajandamise sertifikaati 2010. aastast. Iga-aastaste auditite käigus hinnatakse metsamajandamise vastavust standardites seatud nõuetele ning võimalike puuduste leidmisel antakse tähtaeg nende lahendamiseks. Auditeerimises ei ole kohta hoiakutel ega emotsioonidel – vastavuse hindamine on objektiivne, standarditele tuginev ja rahvusvaheliste nõuetega reguleeritud protsess.

„Viimasel ajal on meedias kõlanud kriitilised väited, et RMK rikub sertifikaatide nõudeid ega arvesta metsa majandades loodusväärtustega. Rahvusvaheliste audititega leiti, et RMK tegevused vastavad jätkuvalt säästva metsajamajandamise nõuetele. Eriti kõrgelt hindasid audiitorid IT-lahendusi RMK metsamajanduses, tõhusaid kontrollisüsteeme ja töötajate professionaalsust,“ lausus Kristjan Tõnisson, RMK juhatuse liige.

Auditi järeldused põhinevad suurel külastatud objektide valimil: vaadeldi raieid, metsaparandust, looduskaitset, kõrge avaliku huviga alade majandamist, vääriselupaikade kaitset jm. Auditi tulemusena tuvastasid NEPConi audiitorid ühe väikese mittevastavusena surnud puutüvede ja tüügaste vähesuse mõnedel lageraielankidel.

Mõlemad audiitorrühmad hindasid standardite nõuetele vastavaks ka RMK suhtluse kohalike elanike ja kogukondadega. NEPCon rõhutas, et suhtlus suuremate piirkondlike ja üleriigiliste huvigruppidega peaks olema selgem, et mitte põhjustada tarbetuid pingeid. RMK jagab audiitori seisukohta.

Kõrgendatud avaliku huviga alal Kõverjärve ääres Koorastes Põlvamaal lepiti kohaliku kogukonnaga metsamajandamise tingimused kokku enne raiet. Foto: RMK

Eesti riigimets on väga liigirikas, loodusväärtuste kaitseks on üle 313 000 hektari ehk 30% RMK metsast võetud range kaitse alla, kus ei toimu mingit majandustegevust. Lisaks on muude erinevate kaitsepiirangutega kaetud 8% riigimetsast.

Forest Stewardship Council® on välja töötanud säästva metsamajanduse printsiibid ja kriteeriumid, mille alusel on võimalik hinnata metsaomaniku tegevuse majanduslikke, sotsiaalseid ja ökoloogilisi aspekte. FSC logo tähistab tooteid, mis sisaldavad puitu hästi majandatud metsast.

PEFC sertifikaat tõendab, et metsa majandatakse vastutustundlikult ja jätkusuutlikult ning metsa majandamisel järgitakse nii keskkonnaalaseid, sotsiaalseid kui majanduslikke nõudeid. PEFC-märgis tootel või pakendil annab kindluse, et tootes sisalduv puit või puidul põhinev materjal pärineb jätkusuutlikult majandatud metsadest ning on toodetud vastutustundlikult.

Lisainfo:
Kristjan Tõnisson
RMK juhatuse liige
kristjan.tonisson@rmk.ee
5691 8728

Sille Ader
RMK kommunikatsiooniosakonna juhataja
sille.ader@rmk.ee
5666 5896