RMK korraldab ümber metsaülemate töö 18.03

Riigimetsa majandamise keskuses (RMK) seni iseseisvas struktuuriüksuses tegutsenud metsaülemad liiguvad RMK kolme regiooni – edel, kirre, kagu – koosseisu. Lisaks luuakse kaasamisspetsialistide ametikohad, et pöörata koos kogukondadega suuremat tähelepanu asumilähedaste metsade majandamise kokkulepete läbirääkimistele. Muudatuste eesmärk on RMK ühtsem ja efektiivsem toimimine.

Uue ametipositsiooni ja tööülesannetega regioonide metsaülemaid on edaspidi kaheksa, kes saavad lisaks kasutada meeskonnatöö põhimõttel regioonides olevat teadmist ja ressurssi.

Iga regioon saab ka oma kaasamisspetsialisti. Laiemat RMK-ülest kaasamist hakkab koordineerima eraldi spetsialist.

RMK juhatuse otsus sündis pärast põhjalikku analüüsi. Muudatuste eesmärk on anda regioonide juhtidele senisest suurem vastutus. Alates aprillist vastutab iga RMK regiooni juht nii enda territooriumil toimuvate metsatööde kui ka huvigruppide kaasamise tegevuste eest.

Tänane metsaosakond lõpetab töö ning 19 senisest metsaülemast saab RMK-s regiooni metsaülemana või kaasamisspetsialistina jätkata 11. RMK juhatuse esimehe Mikk Marrani sõnul tekib struktuurimuudatusega muuhulgas keskne vaade kõikidele RMK halduses olevatel riigimaadele, tekib ühtne vastutus, mida kannab regiooni juht. Kokku väheneb antud ümberkorralduste käigus ametikohtade arv RMK-s kümne võrra.

"RMK järgmise viie aasta arengukava üks eesmärkidest on rakendada suuremat kaasamist ja laiapindset planeerimist. Oleme samm-sammult loomas uut planeerimissüsteemi, mis aitab säilitada elurikkust ja sobitada metsamajandustöid paremini loodusesse, aga toimida samas ka majanduslikult võimalikult efektiivselt. Muudatustega soovime tõsta Eesti inimeste ja partnerite rahulolu RMK tööga," selgitas Marran.

Marran lisas, et kuna seniste metskondade vastutus koondub regioonide kätte, annab RMK uutest regionaalsetest kontaktidest erinevatele kohalikele osapooltele ja koostööpartneritele teada lähiajal. RMK sooviks on see, et ükski ülesanne, ükski käimasolev koostöö ei kukuks ümberkorralduste käigus n-ö kahe tooli vahele.

RMK hallata on enam kui 1,4 miljonit hektarit riigimaad. Sellest on riigile kuuluvat metsamaad RMK hoida ja majandada pisut enam kui miljon hektarit.

Riigi tulundusasutuse järgmise viie aasta arengukava seab fookuse elurikkana hoitud loodusele, kestlikult ja kliimapositiivselt loodud tulule ning teadlikumale looduskasutusele.