Külastuskorralduse strateegia

Tulenevalt Riigimetsa Majandamise Keskuse (edaspidi RMK) tegevust
reguleerivatest õigusaktidest on RMK ülesandeks ka riigimetsale pandud avalike funktsioonide täitmine ning loodusväärtuste kaitse. Nende ülesannete täitmiseks loob RMK mitmekülgseid looduspuhkuse võimalusi ja suunab metsakasutust, korraldab kaitstavate loodusobjektide külastamist ning pakub turismiteenuseid. Eesti suurima maavaldajana ja igaüheõigusel tugineva looduses liikumise võrgustiku hoidja ning arendajana edendab RMK inimeste loodusteadlikkust, tutvustab Eesti metsade ja kaitsealade loodusväärtusi, metsade kui taastuva loodusvara majandamist ning võimaldab looduses liikumist, kahjustamata sealjuures keskkonda.

Käesolev strateegia määratleb RMK külastuskorralduse põhimõtted, eesmärgid ja mõõdikud, millega loob raami RMK külastuskorraldusliku tegevuse toimimiseks ja arendamiseks aastateks 2020-2029.

RMK külastuskorralduse strateegia 2020-2029