Metsamajandus

Metsamajanduse tegevusvaldkonna ülesandeks on majandada RMK hoole all olevat riigimetsa säästlikult ja tõhusalt. 

Tegevusvaldkonda kuuluvad:

  • metsamajandusosakond
  • metsamajandusregioonid
  • metsakasvatustalitus
  • metsaparandusosakond
  • metsaparandustalitus
  • puiduenergeetikatalitus

Metsamajandusosakond töötab välja metsade majandamise põhimõtteid ja koordineerib metsamajanduse tegevusvaldkonna üksuste töid. Samuti arendab ta metsamajanduse IT-rakendusi.  

Metsamajandusregioonid tegelevad puidu varumise ja ümarpuidu logistikaga. Regioone on kolm: Edela, Kagu ja Kirde, igaüks neist jagatud neljaks varumispiirkonnaks.  

Metsakasvatustalitus hoolitseb RMK metsa järelkasvu eest ehk tagab selle, et igale lagedale alale kasvaks parim latimets 15 aastaga ja vaid põhjendatud kulutustega. Ligi 200 töötajaga on metsakasvatustalitus RMK suurima inimeste arvuga struktuuriüksus.  

Metsaparandusosakonnal on ülevaade selle kohta, milline on RMK metsateede ja metsakuivendussüsteemide olukord. Kui neid on vaja ehitada, rekonstrueerida või uuendada, valmistab osakond ette vajalikud projektid ning annab need üle metsaparandustalitusele, kes viib tööd ellu. Suurema keskkonnamõjuga tegevuste jaoks koostatakse keskkonnamõju analüüse ja tellitakse eksperthinnanguid.

Metsaparandustalitus ehitab, rekonstrueerib, uuendab ja hooldab RMK metsakuivendussüsteeme ning metsateid.

Puiduenergeetikatalitus korraldab energiapuidust (raidmetest, tüvestest, kändudest ning mõnel juhul ka küttepuidust) hakkpuidu tootmist ja selle veo klientidele.

Valdava osa metsakasvatus- ja raietöödest, kogu ümarpuidu ja hakkpuidu veo ning energiapuidu hakkimise, samuti kõik metsaparandus- ning looduskaitsetööd teevad RMK-le partnerettevõtted. Seeläbi jõuab aastas Eesti väikeettevõteteni ligikaudu 100 miljonit eurot.