Kärnaküla metsa majandamise kava 2021-2030 / 2021.aasta raieid tutvustav koosolek

                                                                                                        10.06.2021 nr 3-1.60/480

Koosolek toimus 04.06.2021, kell 14-15.30 Nedsajal-Kärnakülas. Osalejaid: 10

Koosoleku käik:
1. Koguneti kunagise Männiku metsavahikoha juurde, kus jagati informatsiooni kah-alaga piirnevate metsaosade kohta. Sealsed kolm metsaeraldist on inventeerimata. Kavatsus metsavahikordoni müürivarede/põlispuude osale moodustada eraldi eraldis, mis jääks pärandkultuuri objektina majandamisest välja. Kunagised metsavahi ametimaad on liigniisked/võsastunud ja need tulevikus metsastatakse (võsaraie-maapinna ettevalmistusistutamine).

2. Koosolek jätkus Nedsaja külaplatsi juures. Räägiti üle metsa majandamise kava projekti koostamise protsessis tehtud ettepanekute realiseerimine. Kogukonna põhiliseks sooviks oli, et küla servaaladel säiliks vana metsa vaade ja ei toimuks servaalade avamist raietega. Selleks jagati kaks metsaeraldist neljaks eraldiseks ja servaeraldisi kava perioodil (20212030) ei raiuta.

3. Koos vaadati metsas üle 2021.aasta juuliks raiesse kavandatud metsaeraldised Kaivosuu servas. Kogukonna soov, et säiliks vana metsa viirg/vaade külaplatsilt Kaivosuule vaadates.

Otsused:
• Kaivusoo serva, 2021.a raiele kavandatud eraldistele, märgiti ette säilitatavad sooserva metsaribad. Metsaribadest moodustatakse eraldi eraldised ja infosüsteemis määratakse need eraldised Kärnaküla kah-ala koosseisu.
• Käesolevaks aastaks kavandatud raied algavad juulikuu esimeses pooles, peale 07.07. jaanipäeva. See peaks olema kuiv periood, mis annab võimaluse metsamuldade säästmiseks ja väldib külatee võimalikku kahjustamist väljaveo käigus. Külatee seisund vaadatakse eelnevalt üle ja otsustakse hööveldamisekohatise kruusatamise vajadus, enne või pärast väljavedu.
• RMK arvestab raietööde korraldamisel külas toimuvate üritustega, pühadega ja püüab võimalikult vähe külaelu häirida. Vahelaod tulevad Männiku metsatee äärde. Raietöödele kulub aega ca 10 päeva, metsamaterjalide väljaveole tarnekohta kauem. Juulikuu pühad: 07.07. jaanipäev / 12.07. piitrepäiv / 30.07. päätnits. Külaplatsil toimub 27.-30.07. seto leelo laululaager Juulis, tööde alustamisel suhtlevad külavanem ja praaker täiendavalt. Praaker esitab kuupäevad, kui väljavedu ei teostata, tarneid korraldavale RMK puidulogistikule.
   
   
  /allkirjastatud digitaalselt/                                                           /allkirjastatud digitaalselt/          
  Tiit Timberg                                                                                    Meel Valk
  RMK Põlvamaa metsaülem                                                           Nedsaja külavanem