KOLGA ALEVIKU KÕRGENDATUD AVALIKU HUVIGA ALA RIIGIMETSAS PLANEERITUD RAIEID TUTVUSTAVA KOOSOLEKU PROTOKOLL
                                                                                                        19.11.2021 nr 3-1.60/ 552
Kolga alevik

Algus kell 14.00, lõpp kell 15.10

Juhatas: RMK Ida-Harjumaa metsaülem Andrus Kevvai
Protokollis: RMK kaasamisspetsialist Eero Raja
Võtsid osa: Osalejate nimekiri lisatud
 
PÄEVAKORD:

1. Kolga aleviku riigimetsa kõrgendatud avaliku huviga ala (KAH ala) ülevaade.
2. Kolga aleviku riigimetsa kavaga aastateks 2018–2028 planeeritud metsamajanduslikud tööd.

KOOSOLEKU KÄIK

1. RMK Ida-Harjumaa metsaülem Andrus Kevvai tegi ülevaate 2017.a kaasamiskokkuleppega hõlmatud Kolga aleviku riigimetsa KAH alast, ala piiridest, majanduspiirangutest, puuliigilisest ja vanuselisest jagunemisest.

2. RMK ja Kolga kogukonna vahel sõlmitud kaasamiskokkuleppe kohaselt on aastaks 2022 antud alale kavandatud ühel eraldisel aegjärkne raie pindalaga 1,4 ha ja viiel eraldisel lageraie kogupindalaga 4,3 ha. Tööd on kavas teostada 2022. aasta talvel eeldatavalt veebruaris külmunud pinnasega.

Osavõtjad esitasid täiendavalt alljärgnevaid küsimusi ja ettepanekuid:

1. Mida mõeldakse „vana metsa“ all?
Andrus Kevvai vastas, et vana metsa all on mõeldud metsa, mis on saanud raieküpseks. See sõltub puuliigist ja metsatüübist, näiteks haava küpsusvanuseks on 40 aastat, männil 90 -110 aastat.

2. Metsaülem küsis kogukonnalt, et kas lageraie korral jätta säilikpuud kasvama grupiti või hajusalt?

Kogukond soovis säilikpuude grupiti jätmist ja lisaks kuuse järelkasvu säilitamist gruppidena, et loomadel oleks varjulisemat kohta, kus olla.

3. Kas on plaanis alad uuendada männi- või kuusetaimedega?
Andrus Kevvai vastas, et kõik 2022.a uuendusraie alad on planeeritud uuendada männi istutuse teel.

4. Kuhu on planeeritud laoplats?
Andrus Kevvai vastas, et kahjuks pole täna varumisjuhti kohal, kes teaks täpselt ütelda, kuidas on planeeritud metsamaterjali väljavedu ning kuhu laoplats(id) planeeritakse. Kindlasti toimuks tööd külmal ajal, et vähendada rööbaste tekkimise võimalust.

5. Kogukonna poolt tehti ettepanek säilitada jalgrada, mis läbib maantee ääres asuvat metsaeraldist.
Metsaülem vastas, et jalgrada saab kindlasti säilitatud. Seda rada pole küll kaardil, aga see tähistakse varumisjuhi poolt koostöös kohalik kogukonna esindajaga enne raietööde algust. Kuna jalgrada läbib aegjärkse raie ala, siis ei jää raja ümbrus lagedaks ning on võimalik säilitada rohkem rajaäärseid puid.

6. Kuidas tekib vääruselupaik?
Andrus Kevvai vastas, et RMK metsakorraldaja käib vastavalt vajadusele metsa mõõdistamas ja hindab töö käigus vääriselupaiga tunnuseid ning tunnuste olemasolul määrab metsaeraldise vääriselupaigaks. RMK metsakorraldajad on läbinud vastava koolituse ning omavad sellekohast kutsetunnistust. Lisaks RMK metsakorraldajale käivad vääriselupaiku hindamas ka Eestimaa Looduse Fondi esindajad ja Keskkonnaameti spetsialistid.

7. Kui Kolga kokkulepe lõpeb, mis siis sellest edasi saab? Kas on plaanis lepingut pikendada?
Andrus Kevvai vastas, et peab hakkama mõtlema lepingu pikendamisele, nii öelda pool kavast on läbi ja tuleks mõelda, mis edasi saab. Kaasamiskokkuleppe kohaselt vaatame kokkuleppe sisulise poole läbi aastal 2023 ning siis saab ka pikendamise küsimust arutada.

8. Kas pärast aegjärkset raiet tuleb ka metsauuendus?
Andrus Kevvai vastas, et suure tõenäosusega tuleks mändi ikkagi istutada või külvata, ilma ei pruugi uus männienamusega metsapõlv kasvama hakata.

9. Tehti ettepanek hooldada sanitaarraie korras kvartalil CG105 eraldisel 31 asuv metsa-ala.
Metsaülem lubas, et enne raietööde alustamist vaadatakse antud metsa-ala tervislik seisund üle ja teostatakse vajalik sanitaarraie.

OTSUSTATI:

1. Koosolekul osalejad võtsid teadmiseks, et metsatöödega KAH-alal alustatakse 2022 a I poolaastal, eeldatavalt veebruaris. Ebasobivate ilmade puhul võib raieaeg edasi lükkuda.
2. Lageraiele minevatel eraldistel jätta säilikpuud gruppidena ning säilitada gruppidena elujõulist noorte kuuskede järelkasvu.
3. Lageraie järgselt uuendatakse raiealad männi istutuse teel.
4. Kvartalil CG106 eraldisel 17 säilitatakse raietööde käigus eraldist läbiv jalgrada, mille ääres tähistatakse koos kogukonna esindajaga raja äärde kasvama jäetavad puud.
5. Enne raiaetega alustamist hinnatakse koostöös kohaliku kogukonna esindajaga kvartalil CG105 eraldisel 31 kasvava metsa tervislikku seisundit ning vastavalt vajadusele teostakse sanitaarraie.
6. Elamute lähetuses (CG106-17) võib raie- ja veotöid teostada päevasel ajal kella 8.00-st kuni 20.00-ni.


/allkirjastatud digitaalselt/                                                        /allkirjastatud digitaalselt/

Andrus Kevvai                                                                         Annika Blum
RMK Ida-Harjumaa metsaülem                                               Kolga kogukonna esindaja


/allkirjastatud digitaalselt/

Eero Raja
RMK Kaasamise spetsialist  

Lisa: osavõtjate nimekiri