Kooraste metsa majandamise kava 2021-2030 / 2021. Aasta raieid tutvustav koosolek

                                                                                                        15.06.2021 nr 3-1.60/483

Koosolek toimus 11.06.2021, kell 13-15 Koorastes. Osalejaid: 11

Koosoleku käik:
1. Kogunemisel koosoleku alguses ja koosoleku lõpus räägiti üle pikale kavale tehtud ettepanekud. Ettepanekutele on vastatud kahel korral, millest esimeste vastused hindasid ettepanekute tegijad liialt üldisteks ja mittesisulisteks. Teisel korral andis RMK konkreetsemad vastused ja need on kompromissid (noorendiku keskmine kõrgus, turberaiete rakendamise kohad, lageraie langi suurus). Kooraste riigimetsades kestab iga-aastane raierahu 15.04.-15.07. Parimaks koostöövormiks on raietele eelneva aasta ühised koosolekud-metsaretked, mille käigus vaadatakse üle ja lepitakse kokku raiekohtade paiknemise üksikasjad ja sobitumine metsamaastikusse.

2. Kvartali EV208 raiete väljavedu ei ole võimalik teostada läbi Kooraste mõisa kitsukest külateed, kuna teel on sõiduautodele kasutatav sild. Samuti on takistuseks teeäärsed-kokku kasvanud puudevõrad. Aastaid tagasi toimunud väljaveol kahjustas veokite massist tulenev vibratsioon mõisakeldri võlvlage ja see risk on jätkuvalt väga kõrge. Räägiti läbi alternatiivne võimalus väljaveo korraldamiseks.

3. Koos vaadati metsas üle EV208 2021. aastaks raiesse kavandatud metsaeraldised. Kvartalile on tehtud uus takseerimine, kuna oli vajadus eraldiste piiride täpsustamiseks pinnavormide järgi ja sellest tulenev raiete sobitamine metsamaastikusse. Kvartalit läbiv sügav uhtorg (kohatine kõrguste vahe 7 m) on nüüd teljelt eraldiste piiriks ja moodustab puhverriba raiutavate eraldiste vahele.
Arutelu säilikpuude teemal: säilitamist väärivad jämedamad (D üle 15 cm) tammed ja võimsad vanad männid, sh põlemisjälgedega puud eraldise 19 nurgas. Raied kvartalil EV208, eraldistel 1, 2, 9, 12, 13, 19 - kokku pindalaga ligi 5 ha, on reljeefi arvestavalt teostatuna ja suurema arvu säilikpuudega kindlasti visuaalselt vastuvõetavad.

Otsused:
• Raied kvartalil EV208 tuuakse kavandatud oktoobrikuust juulikuu lõppu-augusti algusesse. Kokkuvedu-vaheladu-väljavedu on võimalik siis, kui rapsipõld koristatud.
Erakinnistu kasutamises lepivad eraldi kokku piirkonnajuht ja maaomanik.
• Piirkonnajuht kutsub juulis kogukonna liikmed EV208 säilikpuude ettemärkimisele.
• Kinnitada Kooraste massiivi metsa majandamise kava aastateks 2021-2030.
• Protokolli allkirjastavad metsaülem ja külavanem.
   
   
  /allkirjastatud digitaalselt/                                                           /allkirjastatud digitaalselt/          
  Tiit Timberg                                                                                   Urmas Kivirand
  RMK Põlvamaa metsaülem                                                          Kooraste külavanem