Lõhavere linnuse ümbruse ala metsatööde kava koosoleku protokoll /kaasamiskokkulepe
nr. 3-1.60/2021/481

Algus 07.06.2021 kell 16 00, lõpp 18.40.
 
Juhatas: Elor Ilmet RMK Viljandimaa metsaülem
Protokollis: Eero Raja kaasamise spetsialist
RMK esindajad koosolekul: varumisjuht Herkki Kauts, praaker Madis Sõukand, külastusala juht Riho Männik

PÄEVAKORD:

RMK plaanid Lõhavere linnuse ümbruse riigimetsade metsatööde 10 aasta KAH kava (edaspidi KAH ala-kõrgendatud avaliku huviga ala).

KUULATI:

Metsaülem tutvustas saabunud ettepanekuid metsatööde kavatsustele, metsatööde kavale ja KAH alale. Saabunud ettepanekutega sai eelnevalt tutvuda RMK kodulehel.
Lähtuvalt arvestatavatest ettepanekutest tegime metsatööde kavasse parandused ja täiendused.

Arutelu

Metsaülem Elor Ilmet tegi ülevaate Viljandimaa metskonna metsadest ning Lõhavere linnuse ümbruse metsadest. Tutvustas KAH alade majandamise põhimõtteid RMK-s.
KAH alal alustame kaasamist teatega kohalikule kogukonnale, piirinaabritele, alal paiknevate lepingupartneritele, kohalikule omavalitusele (kelle maal KAH asub).
     
Tabel 1. Raiete plaanEttepanekud ja sõnavõtud kohapeal:

Indrek Vainu: ettepanek alustada planeeritud LR langil elupaikade hindamist
Ülle Kuldkepp: elupaik hinnatud, leitud VEP tunnusliigid
Indrek Vainu: ettepanek minna metsa leitud tunnusliike vaatama
Rünno Viir: Kiitus RMK-le, et arvestab kogukonnaga ning viib läbi kaasamiskoosoleku.
Avaldab kahtlust, kas antud ala on võimalik peale lageraite uuendada. Maapind alt kohati tühi. Pigem raie tegemata jätta.
Evald Sepp: ettepanek lükata raie 10 aastat edasi. Peale seda hinnata olukorda ning teha otsus kas raiuda või mitte
Erki Sepp: RMK peaks arvestama üldpildiga metsa majandamisel, s.t. arvestama ka erametsa raietega. Kui eramtsas suuremahuline raie tehtud, siis RMK võiks loobuda planeeritud lageraiest
Sandra Urvak, Jaanika Madison: Ei soovi lageraiet
Faristimo Eller: Miks eelistame ala uuendamiseks mändi, kas kogukonnal on otsustusõigus raiumiseks või mitteraiumiseks, mis vahe on majandataval ja KAH ala metsal?

OTSUSTATI:

1. Oodata ära KKA otsus VEP-i ettepaneku kohta. Kui alale määrataks VEP , siis metsamajandamist seal ei toimu.
2. Vajaduse koristab RMK külastajatele ohtlikud puud sanitaarraie korras.
3. Kogukond võttis teadmiseks, et RMK ootab ettepanekuid metsatööde kava projektile 7 päeva jooksul peale protokolli saamist;


(allkirjastatud digitaalselt)                                           (allkirjastatud digitaalselt)                  

Elor Ilmet                                                                    Põhja-Sakala vallavalitsuse esindaja
Juhataja

(allkirjastatud digitaalselt)

Eero Raja
protokollija
 

Lisa 1. Osavõtjate nimekiri