RMK JA ORU ASULA KOIDU AÜ ELANIKEGA KOHTUMISE PROTOKOLL

Oru                                                                               03.11.2021 nr 3-1.60/
Algus kell 15.00, lõpp kell 16.05.

Juhatas Ida-Virumaa metsaülem Alar Süda
Protokollis Ida-Virumaa metsaülem Alar Süda
Võtsid osa: 17 osalejat, (osavõtjate registreerimise leht - lisa 1).
Puudus(id): -
Kutsutud: -

PÄEVAKORD:
1. „Oru kõrgendatud avaliku huviga riigimetsade majandamise kava aastateks 2022–2032“ tutvustamine.
2. Raietingimuste kokkuleppimine.
3. AÜ Koidu ümbruse prügiprobleem.

1. päevakorrapunkt
KUULATI:
A. Süda tutvustab projekti „Oru kõrgendatud avaliku huviga riigimetsade majandamise kava aastateks 2022–2032“. AÜ Koidu ja lõuna pool elektriliini asuva teise aiandusühistu ümbruse KAH-ala ühine pindala on kokku 60,4 ha. Sellel alal on 2,6 ha rangelt kaitstavat metsa (AÜ Koidu põhjapiiril asuv vääriselupaik musta lepaga), 4,9 ha mittemetsamaad (lõunapoolse aiandusühistu läänepiiril asuv teeala) ja 53 ha majandatavat metsa. Majandamise kategooriate kaupa jagunevad KAH-ala metsad järgmiselt: 88% majandatavad metsad, 8% mittemetsamaa ja 4% rangelt kaitstav mets.
Puuliikide kaupa kasvab alal 44% kaasikud, 26% männikud, 22% kuusikud ja 8% teised puuliigid. Ala vanuseline koosseis on järgmine: 49% on vana mets, 28% on keskealine mets ja 23% on noor mets.
Kümne aasta jooksul on raieid plaanitud teha üks kord – 2022. aasta veebruaris. Kahe lageraielangi pind on kokku 6,5 ha, mis moodustab 23,9% praegu raieküpsete metsade pindalast. Raieala skeem on protokolli lisas nr 2. Raielangid metsastatakse kase ja männiga 2023. aasta kevadel.
Aastal 2032 prognoosime puuliikide jagunemist järgmiselt: kaasikuid 43%, männikuid 27%, kuusikuid 21%, teised puuliigid 9%. Metsade vanuseline jaotus 2032. aastal on: vana metsa 47%, keskealist metsa 18% ja noort metsa 35%.
Edasi RMK täiendab vajadusel metsatööde kava projekti kokku lepitud ja laekunud ettepanekute alusel ning kinnitab seejärel kava. Kinnitatud kava avaldatakse koos kava koostamise kokkuvõttega RMK kodulehel.

2. päevakorrapunkt
KUULATI:
A. Süda lepib kohaletulnutega kokku raiete tegemise tingimused.

OTSUSTATI:
1. Raietöid võib läbi viia ööpäev läbi.
2. Raietööde kestvus on umbes 2 nädalat.
3. AT188 eraldisel 13 (aiandusühistuga vahetult piirnev kaasik) jäetakse langile kasvama 30 puud hektari kohta. Teisel kaugemal langil säilikpuude arvu kokku ei lepitud.
4. Metsateedele ja radadele raiejäätmeid ei tohi jätta. Metsateid ja radasid ei kahjustata raietööde ja maapinna mineraliseerimise käigus.
5. Kui talvel külma ja lund ei tule ja on oht pinnase ulatuslikuks kahjustamiseks, lükatakse raietööd aasta võrra edasi. Võimalikud väiksemad pinnasekahjustused likvideeritakse pärast tööde lõppu kohe, kui ilm seda võimaldab.
6. Põhjapoolne lank veetakse kokku ida poole esimese Melgapõllu tee algusesse. AÜ kõrval olev lõunapoolne lank veetakse kokku lõuna poole kõrgepingeliini all oleva tee äärde.
7. Metsaveoautod aiandusühistu sees olevaid teid ega Kase tänavat ei kasuta.
8. Raielangid uuendatakse 2023. aasta kevadel.
9. Raie alustamisest teavitatakse vähemalt 1 nädal ette.
10.   Täiendavaid ettepanekuid nii 10 aasta riigimetsade majandamise kava kui ka raietingimuste kohta ootab RMK veel hiljemalt 10. novembrini 2021 aadressile ida-virumaa@rmk.ee

3. päevakorrapunkt
KUULATI:
A. Süda teavitas, et lähiajal on RMK-l plaanis koristada aiandusühistu ääres paikneva riigimetsa alt sinna visatud prügi. Möödunud aastal tuvastas RMK prügikaameraga kolm aiandusühistu elanikku prügistamiselt. Fotod anti tollase AÜ esinaise kätte tuvastamiseks ja meetmete rakendamiseks. Vajadusel paigutab RMK tulevikuski kaameraid prügistajate tuvastamiseks. A. Süda palus säilitada kord pärast metsa prügist koristamist ja kutsus elanikke üles selle nimel ka järelevalvet pidama.
A. Süda tuletab meelde, et kõigil aiandusühistu elanikel peab olema prügi käitlemise leping. Ümbruse prügistamine on karistatav.

(allkirjastatud digitaalselt)                                            (allkirjastatud digitaalselt)

Alar Süda                                                                     Alar Süda
Läbirääkimiste juhataja                                                Protokollija

(allkirjastatud digitaalselt)

Hannes Kohtring
Toila valla esindaja