Pori külaga piirneva ala metsatööde kava koosoleku protokoll /kaasamiskokkulepe
nr. 3-1.60/2021/479

Algus 07.06.2021 kell 15 00, lõpp 16 00.
 
Juhatas: Risto Sepp RMK Valgamaa metsaülem
Protokollis: Risto Sepp
RMK esindajad koosolekul: Kagu regiooni varumisjuht Rein Kukk, Kagu regiooni praaker Algis Kork

PÄEVAKORD:
RMK metsatööde 10 aasta plaanid Pori külaga piirneval Valgamaal asuval kõrgendatud avaliku huviga alal (edaspidi KAH-ala); metsatööde 10 aasta KAH kava.

KUULATI:

Metsaülem tutvustas saabunud ettepanekuid metsatööde kavatsustele, metsatööde kavale ja KAH alale. Saabunud ettepanekutega sai eelnevalt tutvuda ja oleme need koondanud RMK kodulehele:
Lähtuvalt arvestatavatest ettepanekutest tegime metsatööde kavasse parandused ja täiendused.

Metsaülem Risto Sepp küsis kogukonna liikmetelt, mis on häirinud kaasamise protsessis, Riivo Masing sõnas, et RMK on olnud ülbe ja ei ole arvestanud kogukonna ettepanekutega. Metsaülem vastas, et saabunud ettepanekud jagati kolme gruppi: arvestame, arvestame osaliselt, ei arvesta. Pori küla ettepanekutest ja Anneli Palo VEP (vääriselupaiga) ettepanekutest on praeguseks saanud registreeritud VEPid.
 
RMK soovib kasutada metsa väljaveoks Oja ja Ristjani kinnistul paiknevat teed, samuti soovitakse ladustada Ristjani kinnistule metsamaterjali.
Andrus Taul soovis, et väljaveoks kasutatav ja elanike elukondlik tee, mis kattuvad, oleksid tööde käigus läbitavad.

Riivo Masing uuris, mis seisus on tee korrastamine Oja ja Ristjani kinnistul.
Metsaülem sõnas, et 2018. aastal oli RMK valmis investeerima tee korrastamisse ja soovis selleks maaomanikega sõlmida kokkulepped. Kokkulepetest Oja kinnistu toona loobus.
Pärast VEPide määramist ei kata alal planeeritavate raiete mahu alusel tehtud tasuvusarvestus tee rekonstrueerimise tasuvust. Tee korrastame pärast raiete ja väljaveo lõppu 1-kuu jooksul.

Metsaülem sõnas, et Oja ja Ristjani kinnistut läbiva teeäärse metsa väljavedu ja ladustamist segab võsa ja see oleks vaja eemaldada.
Riivo Masing ei olnud tee kasutamise vastu ja ütles, et esindab ka Ristjani maaomanikku.

Riivo Masing soovis teha muudatusi raie aastas ja säilikpuude jätmise osas: PA117 eraldis 13 raie lükata aastasse 2027; PA117 eraldis 10 ja 12 vaadata koos üle praakeriga allesjäävad säilikpuud ja jätta ligi 10 säilikpuud VEP äärde.

Andrus Taul soovis, et tema kinnistu ja tee vaheline ala jääb raiumata ning teisele poole jäetakse 5 meetri ulatuses alles sarapuu kuliss.

Muid ettepanekuid ei esitatud.

Täiendav info:
KAH alal alustame kaasamist teatega kohalikule kogukonnale, piirinaabritele, kohalikule omavalitusele (kelle maal KAH asub).

Tabel 1. Metsamaa jagunemine KAH alal
Tabel 2. Raiete plaan
Tabel 3. Raiete nimekiriJoonis 1. KAH ala ja raied raieaastaga KAH alal


OTSUSTATI:

1. Muuta metsatööde kava PA117 eraldise 13 osas, mille osas uus raieaasta nimetatud
eraldisel on 2027.

Tabel 4. Raiete plaan


Tabel 5. Raiete nimekiriJoonis 2. KAH ala ja raied raieaastaga KAH alal


Sanitaarraiet teostatakse vastavalt vajadusele;
2. Kõigil lageraietel jäetakse raielankidele mitmekesisuse tagamiseks säilikpuud, kvartalil PA117 eraldisel 10 ja 12 märgvad Riivo Masing ja praaker Algis Kork enne raiet 10 säilikpuud hektari kohta;
3. A.Tauli kinnistu ja tee vahelisel alal (PA117 eraldis 11) jäetakse osa puhvertsooniks ja võimalusel jäetakse teisele poole teed sarapuuvõsa kuliss, kuni rajatav metsauuendus jõuab 1 meetri kõrguseni, seejärel sarapuud noorendiku hooldamise käigus eemaldatakse;
4. Metsa uuendamine. Raiutud aladel koristatakse sobivuse korral raiejäätmed, maapinna ettevalmistamine tehakse raiejärgsel aastal;
5. Metsamaterjali ladustamine toimub Ristjani kinnistule, asukoht kooskõlastatakse Ristjani kinnistu omanikuga lähtudes 27.08.2017 aasta samas kohas toimunud koosolekust;
6. Põhikaardi tee kasutamiseks ei tee Oja ja Ristjani kinnistu omanikud piiranguid, RMK korrastab tee pärast metsatööde lõppu.
7. Metsamaterjal ladustatakse Ristjani kinnistule, praaker täpsustab maaomanikuga asukoha;
8. RMK paigaldab KAH alade koosoleku materjalid kodulehele
9. Kogukond võttis teadmiseks, et RMK ootab ettepanekuid metsatööde kava projektile 7 päeva jooksul pärast protokolli saamist;
10. Kogukond võttis teadmiseks, et metsatöödega KAH-alal alustatakse 2021. a II poolaastal ja 2027 aastal.

(allkirjastatud digitaalselt)                                (allkirjastatud digitaalselt)
Risto Sepp                                                        Riivo Masing
Juhataja ja protokollija                                      Kogukonna esindaja

Lisa 1. Osavõtjate nimekir