POSTITEE PALOJÄRVE KAH ALAL 2021. AASTAL TEHTUD TÖID JA 2022. AASTAKS KAVANDATUD RAIEID TUTVUSTAV KOOSOLEK

                                                                                                        17.11.2021 nr 3-1.60/

Koosolek toimus 12.11.2021, kell 14–15.30

Juhatas: metsaülem Tiit Timberg
Protokollis: Tiit Timberg
Osalejaid: 12 (nimekiri lisatud)

Koosoleku päevakord:
1. 2021. aastal tehtud tööd ning küsimused-selgitused.
2. 2022. aasta raied ning küsimused-selgitused.
3. Ringkäik metsas ümber Palojärve ning küsimused-selgitused.


Koosoleku käik:
1. Käesoleval aastal tehtud tööde ülevaade: Hooaja alguseks ehitas RMK Palojärvele uue ujumissilla (koos redelite ja vetelpäästepostidega). Kanepi vald tõi randa liiva juurde. RMK rekonstrueeris sissesõidutee, suure parkla ja parkimistaskud. Lõplikud külastajate mahud ei ole veel selgunud, aga prognoos lõppevale hooajale on taas üle 50 000 külastuskorra.
Küsimused-arutelu sissesõidutee osas: Tee on sissesõidul liiga kitsas, samas kõrge ja möödasõidul on tekkinud raskusi. Külastuse tippaegadel möödasõidutaskus pargitakse. Suures parklas parkimine vajaks süsteemi.
Selgitus: sissesõidutee on ehitatud 2020. aasta koosolekul kompromissina kokkulepitud trassile ja sellest tuleneva laiusega. Hööveldamisega läheb teekehand laiemaks ja madalamaks. Kahekihiline kruusatee (aluskruus + purustatud kruus) geotekstiilil peab vastu suurele koormusele ja on iga ilmaga heas seisundis.
Möödunud aastal kinnitatud metsa majandamise kavas on tingimus, et enne 2021. aasta raieid vaadatakse täiendavalt üle kvartalil PW016-14 2 hektari suurune metsaala kui võimalik vääriselupaik (VEP). Eelmise aasta lõpus inventeeriti-tunnistati see metsaeraldis VEP-iks ( vt lisatud kaardilt – vasakul nurgas punane LK). Seega tehti 2021. aasta märtsis kavas fikseeritud 2021. aasta raietest ainult PW016-20 – 1,6 hektarit.Joonis 1. Sissesõidutee Palojärve telkimisalale / paremal 2020 AR 1. jrk / maapinna minerailseerimine 2021 kevadel

2. Metsa majandamise kavaga 2022. aastaks kavandatud raied paiknevad Väikese Palojärve ümbruse metsas ja veebruaris läheb lageraiesse (LR) kolm metsaeraldist. Lisatud kaardipildil: PW017-14 – 0,62 ha/kaasik, vanus 78 aastat; PW016-13 – 0,63 ha/kuusik-männik , vanus 98 aastat; PW017-8 – 0,62 ha/siirdesoo männik, vanus 138 aastat.
Ettepanek kaasikus (rikkalikus seenekohas) pärast raiet maapinna mineraliseerimist mitte teha. RMK kaalus 17. novembril peapuuliigi vajadusi ja loobub maapinna mineraliseerimisest PW017-14. Jätame eraldise eesmärgiga, et seal hakkab peapuuliigina kasvama kask, looduslikule uuenemisele. Mõne aasta möödudes täiendame vajadusel looduslikku uuendust kase istutusega.


Joonis 2. Esimesed männitaimed mineraliseeritud maapinnal 18.11.2021

3. Ringkäigul ümber Palojärve oli kriitiliseks teemaks 2020. aasta aegjärksete (AR) raiete järgne maapinna mineraliseerimine. Märgiti, et see on tehtud liialt tugevalt ja häirib puhkajaid. Viidati, et sellistes kohtades peaks kaaluma männi istutamist läbi samblakihi, maapinda ettevalmistamata.
Selgitus: maapinna mineraliseerimine on tehtud 2021. aasta kevadel. Talvel lumega vajuvad mineraliseeritud riba servas olevad samblakuhjad maadligi. Aegjärkse raiega taotleme männi looduslikku uuenemist. Männi edukaks looduslikuks uuenemiseks on tarvis maad mineraliseerida, muidu puud vajalikul määral kasvama ei hakka.


Joonis 3. Vaade lõkkekohale, taamal sama AR maapinna mineraliseerimisega ja sissesõidutee.
   


/allkirjastatud digitaalselt/

Tiit Timberg
RMK Põlvamaa metsaülem