Saru külaga piirneva Valgamaal paikneva ala metsatööde kava koosoleku protokoll /kaasamiskokkulepe
nr. 3-1.60/2021/473

Algus 01.06.2021 kell 17. 00, lõpp 18. 00.
 
Juhatas: Risto Sepp, RMK Valgamaa metsaülem
Protokollis: Risto Sepp
RMK esindajad koosolekul: Kagu regiooni varumisjuht Rein Kukk, Kagu regiooni praaker Andrus Valge, metsakasvataja Toomas Piho.
 
PÄEVAKORD:

RMK metsatööde 10 aasta plaanid Saru külaga piirneval Valgamaal asuval kõrgendatud avaliku huviga alal (edaspidi KAH-ala); metsatööde 10 aasta KAH kava.

KUULATI:

Metsaülem Risto Sepp tegi ülevaate Valgamaa metskonna metsadest: rangelt kaitstavat metsa 24,5%, majanduspiiranguga metsa 4,3%, majandusmetsa 60,5%, muud maad 10,7% (järved, jõed, liinimaad, rohumaad jne.).


KAH aladena oleme kirjeldanud ligi 3500 ha Valgamaa metskonna maid.

Majandusmetsa üks olulisi majandamise võtteid on uuendusraie, mille eesmärgiks on eelkõige küpsete ja üleseisnud puistute raiumine puidu saamise eesmärgil ning raie abil eelduste loomine uue metsapõlve rajamiseks.
Tahame metsa majandada selliselt, et meist jääks tulevastele põlvkondadele maha hästi hoitud ja mitmekesine mets. Teostame oma soovi läbi säästliku ja looduslähedase metsamajanduse, arvestades töös ökoloogiliste, majanduslike ja sotsiaalsete aspektidega. Kasutame metsas toimuvatele looduslikele protsessidele võimalikult sarnaseid metsamajanduslikke võtteid ja abinõusid.
KAH alal alustame kaasamist teatega kohalikule kogukonnale, piirinaabritele, alal paiknevate lepingupartneritele, kohalikule omavalitsusele (kelle maal KAH asub).

KAH ala piirneb Saru ristimetsaga ja seda läbib Green Railway matkatee (endisel kitsarööpmelisel raudteeliinil paiknev matkatee, maa kasutamiseks on sõlmitud leping Valga vallavalitsusega), tööde korraldamisel arvestame võimalike piirangutega.

Tabel 1. Metsamaa jagunemine KAH alal


Metsaülem tutvustas saabunud ettepanekuid metsatööde kavatsustele, metsatööde kavale ja KAH alale. Saabunud ettepanekutega sai eelnevalt tutvuda ja oleme need koondanud RMK kodulehele. Metsaülem tutvustas saabunud ettepanekuid.

Lähtuvalt arvestatavatest ettepanekutest tegime metsatööde kavasse parandused ja täiendused. Majadega piirnevas metsas ja Võru-Mõniste-Valga tee ääres plaanime aegjärkset raiet, et säilitada müratõke.
     
Tabel 2. Raiete plaan
Tabel 3. Raiete nimekiri


Joonis 1. KAH ala ja raied raieaastaga KAH alal


RMK ootab metsatööde kava projektile 7 päeva jooksul pärast protokolli saatmist ettepanekuid.

Arutelu käigus küsis Valga vallavalitsuse esindaja aegjärkse raie täiuse kohta, kas täius viiakse metsa majandamise eeskirjas (MME) kirjeldatud piirini.
Metsaülem selgitas, et uue metsa kasvamiseks on vaja piisavat valgust ja aegjärkse raie esimese järgus arvestatakse MME täiusega (metsa tihedus).
Kohalik elanik Liiva küsis Saru metsatee läbikaevamise kohta.
Metsaülem vastas, et RMK võttis truubi välja, et piirata prügi toomist Saru külast. Muid ettepanekuid ei esitatud.
   
OTSUSTATI:

1. Teostada raietööd tabelis 3 toodud metsaosades (tabel 3 ja joonis 1). Sanitaarraiet teostatakse vastavalt vajadusele;
2. Lageraietel jäetakse raielankidele mitmekesisuse tagamiseks säilikpuud;
3. Aegjärksel (AR) raiel viiakse puistu esimese rinde täius pärast esimest raiejärku vastavusse MME kirjeldatule;
4. Metsa uuendamine. Raiutud aladel koristatakse sobivuse korral raiejäätmed, maapind valmistatakse ette raiejärgsel aastal;
5. RMK paigaldab KAH alade koosoleku materjalid kodulehele;
6. Kogukond võttis teadmiseks, et RMK ootab ettepanekuid metsatööde kava projektile 7 päeva jooksul pärast protokolli saamist;
7. Kogukond võttis teadmiseks, et metsatöödega KAH-alal alustatakse 2021. aasta II poolaastal ja 2022. ning 2027. aastal.

(allkirjastatud digitaalselt)                                 (allkirjastatud digitaalselt)                                  


Risto Sepp                                                          Monika Rogenbaum
Juhataja ja protokollija                                        Valga vallavanem
 

Lisa 1. Osavõtjate nimekiri