Sooru küla metsa tänavaga piirneva ala metsatööde kava koosoleku protokoll /kaasamiskokkulepe
nr. 3-1.60/2021/474

Algus 02.06.2021 kell 18 00, lõpp 19 30.
 
Juhatas: Risto Sepp, RMK Valgamaa metsaülem
Protokollis: Risto Sepp
RMK esindajad koosolekul: Kagu regiooni varumisjuht Rein Kukk, Kagu regiooni praaker Kaspar Murumets.
 
PÄEVAKORD:

RMK metsatööde 10 aasta plaanid Sooru küla Metsa tänavaga piirneval kõrgendatud avaliku huviga alal (edaspidi KAH-ala); metsatööde 10 aasta KAH kava.

KUULATI:

Metsaülem Risto Sepp tegi ülevaate Valgamaa metskonna metsadest: rangelt kaitstavat metsa 24,5%, majanduspiiranguga metsa 4,3%, majandusmetsa 60,5%, muud maad 10,7% (järved, jõed, liinimaad, rohumaad jne.).


KAH aladena oleme kirjeldanud ligi 3500 ha Valgamaa metskonna maad.

Tahame metsa majandada selliselt, et meist jääks tulevastele põlvkondadele maha hästi hoitud ja mitmekesine mets. Teostame oma soovi läbi säästliku ja looduslähedase metsamajanduse, arvestades töös ökoloogiliste, majanduslike ja sotsiaalsete aspektidega. KAH alal alustame kaasamist teatega kohalikule kogukonnale, piirinaabritele, alal paiknevate lepingupartneritele, kohalikule omavalitusele.

KAH alal paikneb SA Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsioon (VIKP) (maa kasutamiseks sõlmitud leping ). VIKP kasutatava ala oleme arvanud metsa majandamisest välja ja tööde korraldamisel arvestame võimalusel metsa majandamisel.

Tabel 1. Metsamaa jagunemine KAH alal
Metsaülem tutvustas saabunud ettepanekuid metsatööde kavatsustele, metsatööde kavale ja KAH alale. Saabunud ettepanekutega sai eelnevalt tutvuda ja oleme need koondanud RMK kodulehele. Metsaülem tutvustas saabunud ettepanekuid.

Metsaülem tutvustas saabunud ettepanekuid metsatööde kavatsustele, metsatööde kavale ja KAH alale. Lähtuvalt arvestatavatest ettepanekutest tegime metsatööde kavasse parandused ja täiendused.

Tabel 2. Raiete plaanTabel 3. Raiete nimekiri


Joonis 1. KAH ala ja raied raieaastaga KAH alal


RMK ootab metsatööde kava projektile 7 päeva jooksul pärast protokolli saatmist ettepanekuid.

Arutelu: Piia Ardel küsis, millised on võimalused RMK-l tekitada uus matkarada VäikeEmajõe äärde.
Metsaülem Risto Sepp vastas, et RMK uusi radasid reeglina ei raja, vaid korrastab olemasolevaid.
Valga vallavalitsuse esindaja Ainar Pikk sõnas, et arutavad kogukonnaga koostöös matkarajaga seonduvat.
Metsaülem sõnas, et vallaga saab RMK sõlmida lepingu matkaraja kasutamiseks vastavalt seadusele.
Rein Randver soovis, et rajad ja teed korrastataks pärast metsatöid ja need enne töid ka üle vaadata.
Risto Sepp ütles, et põhikaardil olevad teed korrastatakse pärast metsatöid ja RMK ootab infot, kus on veel vaja teid tasandada.
Anne Miljan ei soovi elektriliinist lõunapool raietööde teostamist pimedal ajal. Risto Sepp vastas, et võimalusel arvestab RMK selle sooviga.
Viktoria Kuusk küsis, miks ei tehta metsatöid, et ei tekiks kahjustusi. Mis juhtuks, kui metsa üldse ei raiuks?
Risto Sepp vastas , et RMK üks ülesannetest on tagada puidutööstusele toore. Rahuldame Eesti inimeste vajadusi. RMK majandab Valgamaa riigimetsas 60%-l, ülejäänud on kas rangelt kaitstavat metsad või majanduspiiranguga metsad. Muid ettepanekuid ei esitatud.

OTSUSTATI:

1. Teostada raietööd tabelis 3 toodud metsaosades (tabel 3 ja joonis 1) Sanitaarraiet teostatakse vastavalt vajadusele;
2. Lageraietel jäetakse raielankidele mitmekesisuse tagamiseks säilikpuud;
3. Metsa uuendamine. Raiutud aladel koristatakse sobivuse korral raiejäätmed, maapinna ettevalmistamine raiejärgsel aastal;
4. RMK paigaldab KAH alade koosoleku materjalid kodulehele 
5. Kogukond võttis teadmiseks, et RMK ootab ettepanekuid metsatööde kava projektile 7 päeva jooksul pärast protokolli saamist;
6. Kogukond võttis teadmiseks, et metsatöödega KAH-alal alustatakse 2021. aasta II poolaastal ja 2024. aastal.

(allkirjastatud digitaalselt)                                 (allkirjastatud digitaalselt)                                  


Risto Sepp                                                          Piia Ardel
Juhataja ja protokollija                                        Kogukonna esindaja
 

Lisa 1. Osavõtjate nimekiri