Tammiste küla Pärnu jõe poolse metsa kõrgendatud avaliku huviga ala riigimetsa majandamise kava tutvustava koosoleku protokoll

08.11.2021

Algus kell 15.00, lõpp 17.25

Juhatas: RMK metsaülem Aliis Kevvai
Protokollis: RMK kaasamisspetsialist Eero Raja
Võtsid osa: osalejate nimekiri lisatud, lisaks osalesid Ülle Kuldkepp, RMK varumisjuht Einart Kask, RMK praaker Mando Kadarik

PÄEVAKORD:
  • Lühitutvustus metsa majandamise kava projektist
  • Arutelu
  • Raiesse planeeritud eraldiste ülevaatamine looduses

ARUTELU

Metsaülem Aliis Kevvai tutvustas Tammiste küla Pärnu jõe poolse metsa kõrgendatud avaliku huviga alale (KAH alale) planeeritud raieid ja muudatusi/täiendusi lähtuvalt esitatud ettepanekutele.

Arutleti, kas Tammiste küla Pärnu jõe poolse metsa KAH ala metsast võiks kohalikele sanitaarraie raieõigust müüa. Otsustati, et enne kohaliku kaitseala moodustamise otsust sanitaarraie raieõigust kohalikele ei müüda. Sanitaarraie raieõigust ei tohi kindlasti müüa potentsiaalsetest vääriselupaikadest.

Arutleti, kas Uuemetsa elurajooni ja Pärnu jõe vahelise lepikus võiks ikkagi raiet teha. Kahe kinnistu omanikud, kelle kinnistud lepikuga piirnevad, soovivad lepiku raiet. Nende eesmärk on luua valgustingimused enda kinnistutele. Kohalik kogukond on nimetatud raiete vastu ning soovib, et lepik säiliks müratõkkena Pärnu jõelt ja vastaskaldalt tuleva müra vastu.

Toimus üldine arutelu raiete tegemise, püsimetsanduse, vääriselupaikade määramise jt üldiste teemade osas.

Pärast arutelu toimus jalutuskäik metsas, vaadati raiesse planeeritavaid eraldisi ning arutleti raie võimaluste, viiside, vajaduste ja muude metsamajandamise ning looduskaitseliste teemade üle.

Arutelu tulemusena selgus, et

  • kohalikud on tellinud täiendava vääriselupaikade inventuuri ning inventeerija on leidnud nimetatud alalt uusi vääriselupaikasid;
  • vald plaanib võtta menetlusse kohaliku kaitseala algatamise;
  • RMK läheb kava koostamisega edasi ning kui Keskkonnaamet määrab vääriselupaikasid juurde või kui algatatakse kohaliku kaitseala moodustamine, siis jäetakse planeeritavad raied ära. Kui otsustatakse algatada kohalik kaitseala, siis jätkatakse metsa uuendamise ja hooldamise võimaluste üle aruteluga kaitse-eeskirja koostamise etapis;
  • kohalik kogukond soovib, et Tammiste küla Pärnu jõe poolse metsa KAH riigimetsi majandatakse säästlikul viisil ning püsimetsanduse võtetega;
  • kogukond võttis teadmiseks, et RMK ootab ettepanekuid metsatööde kava projektile hiljemalt 15. novembriks ning seejärel toimub kava kinnitamine.

/allkirjastatud digitaalselt/
Aliis Kevvai
RMK Vändra metsaülem

/allkirjastatud digitaalselt/
Eero Raja
RMK Kaasamise spetsialist