Tartu maratoni suusarajaga piirneva ala metsatööde kava koosoleku protokoll /kaasamiskokkulepe
nr. 3-1.60/2021/482

Algus 09.06.2021 kell 15 00, lõpp 17 00.
 
Juhatas: Risto Sepp, RMK Valgamaa metsaülem
Protokollis: Risto Sepp
RMK esindajad koosolekul: metsakasvataja Taavi Kannimäe, Tartumaa metsaülem Toomas Haas.
 
PÄEVAKORD:

RMK metsatööde 10 aasta plaanid Tartu maratoni suusaraja ääres kõrgendatud avaliku huviga alal (edaspidi KAH-ala); metsatööde 10 aasta KAH kava.

KUULATI:

Metsaülem Risto Sepp vabandas Elva valla esindaja ees, et saatis kutse vaid Otepää vallale mitte Elva vallale. KAH ala asub ka Elva valla territooriumil.
 
Metsaülem tutvustas saabunud ettepanekuid metsatööde kavatsustele, metsatööde kavale ja KAH alale. Saabunud ettepanekutega sai eelnevalt tutvuda ja oleme need koondanud RMK kodulehele:  

Arutelu

1. Ruuben Kaalep: „Ettepanek laiendada KAH ala mõlemale poole maratoni rada ligi 500 meetri ulatuses, jätta kasvama kavandatud raietel kõik 100 aastat ja vanemad männid. Mõne aja pärast tegin uue ettepaneku loobuda lage- ja turberaietest 250 meetri raadiuses elamutest.“
Metsaülem sõnas, et kahjuks ei saa RMK nende ettepanekutega arvestada, sest lähtume metsa majandamisel seadusest tulenevate piirangutega.

2. Kalev Essenson: „Kasutada metsa ülestöötamisel ja väljaveol väiksemaid traktoreid.“
Metsaülem sõnas, et raieid teostatakse vastavalt hankele, milles arvestatakse looduslike tingimustega.

3. Mati Sepp: „Laiendada KAH ala piire.“
Metsaülem sõnas, et oleme koostöös sihtasutusega Klubi Tartu Maraton KAH ala välja valinud. Suusarada mõjutab metsatööde tegemist (lumega perioodil ), oleme varasemalt käitunud rajaga piirneval metsa raiel sarnaselt. Tartu Maraton ei näe probleemi, kui vaid suusarada on KAH.

4. Ruuben Kaalep: „Loobuda Tartu maratoni rajaga piirneval alal lage- ja turberaietest.
Säilitada poollooduslik kooslus.“
Metsaülem sõnas, et kahjuks ei saa RMK nende ettepanekutega arvestada, sest lähtume metsa majandamisel seadusest tulenevate piirangutega. Looduslikud kooslused on inventeeritud ja kaardil nähtavad - arvestame kõigi raiet mõjutavate tingimustega.

5. Mati Sepp: „Metsastada raielangid ainult kasega.“
Metsaülem sõnas, et lähtume seadustest ning uuendame metsa kasvukohale sobiva puuliigiga.

6. Tartu Maratoni esindaja Assar Kütt soovis kvartalil OP017 eraldiste (metsaosade) 7 ja 8 suusaraja äärde säilikpuude jätmist. Assar Kütt soovis, et eemaldataks kindlasti puud, mis takistavad rajale lume sadamist.
Metsaülem ütles, et arvestavad ettepanekuga.

Muid ettepanekuid ei esitatud.

KAH alal paikneb SA Klubi Tartu Maratoni rada ja maa kasutamiseks on sõlmitud leping. Tartu Maratoni kasutatava suusaraja oleme arvanud metsa majandamisest välja.


Tabel 1. Metsamaa jagunemine KAH alal


Lähtuvalt arvestatavatest ettepanekutest tegime metsatööde kavasse parandused ja täiendused.
 
Tabel 2. Raiete plaanTabel 3. Raiete nimekiriJoonis 1. KAH ala ja raied raieaastaga KAH alalOTSUSTATI:

1. Teostada raietööd tabeli 3 toodud metsaosades ( joonis 1)
Sanitaarraiet teostatakse vastavalt vajadusele;
2. Lageraietel jäetakse raielankidele mitmekesisuse tagamiseks säilikpuud;
3. Raietööd kooskõlastatakse täiendavalt SA Klubi Tartu Maratoniga;
4. Metsa uuendatakse kasvukohale sobiva puuliigiga;

Tabel 4. Raie nimekiri uuendatava puuliigiga
5. RMK paigaldab KAH alade koosoleku materjalid kodulehele;
6. Kogukond võttis teadmiseks, et RMK ootab ettepanekuid metsatööde kava projektile 7
päeva jooksul pärast protokolli saamist;
7. Kogukond võttis teadmiseks, et metsatöödega KAH-alal alustatakse 2021. a II poolaastal
ja 2024. aastal.

(allkirjastatud digitaalselt)             (allkirjastatud digitaalselt)
Risto Sepp                                     Margit Berg-Jürgens
Juhataja ja protokollija                   Elva valla esindaja

Lisa 1. Osavõtjate nimekiri