Teade Kauksi riigimetsa majandamise plaani kinnitamisest
20.november 2023

Täname kohalikku kogukonda, omavalitsust ja elanikke Kauksi riigimetsas tehtavate tööde osas kaasa mõtlemast ja arutamast. Plaani koostamise protsessis esitatud ettepanekud ja RMK vastused neile on RMK kodulehel.
Oleme koostanud Kauksi riigimetsa metsatööde plaani 2024 – 2033. Kinnitatud Kauksi riigimetsa metsatööde plaan on avaldatud RMK kodulehel. Alutaguse Vallavalitsus arutas metsatööde plaani ja võttis 10.11.2023 istungil vastu protokollilise otsuse kooskõlastada Kauksi ümbruse riigimetsade majandamise plaan aastateks 2024-2033.

Koidu Simson
Alutaguse metsaülem
Telefon +3725040082

***

Teade Kauksi kõrgendatud avaliku huviga ala metsatööde plaani projekti muutmisest ja avalikust koosolekust

06.oktoober 2023

Täname metsatööde plaanile esitatud ettepanekute eest. Oleme suvel jooksul kohtunud piirinaabritega ja püüdnud leida lahendust, et Kauksi riigimetsas säilitada metsatööde tegemisel maksimaalselt puhkeväärtust.

Oleme analüüsinud saabunud ettepanekuid, neid arvestanud metsatööde plaani koostamisel ja vastanud ettepanekutele. Palun tutvuge esitatud ettepanekute ja RMK vastustega RMK kodulehel.

Oleme muutnud Kauksi kõrgendatud avaliku huviga ala metsatööde plaani projekti aastateks 2024 – 2033. Projekti muutmisel lähtusime kogukonna arutelul esitatud ettepanekutest.

Projektiga ehk kinnitamata plaaniga on võimalik tutvuda RMK kodulehel.

Metsatööde plaani muutmise aluseks olid esitatud ettepanekud, kohtumised kohalikega ja 9.06.2023 toimunud metsatööde arutelu.

  • Oleme metsatöid plaanides jätnud välja lageraied – suuremas osas asendasime need aegjärksete raietega. Sel viisil raiutakse puud hajali ja luuakse noortele mändidele kasvamiseks sobivad tingimused. Plaanime selliselt, et allesjäävaid puid ei ole vaja raiuda, kuid kui noorte mändide kasv pidurdub, siis arutame kogukonnaga vajadust metsa hõrendada.
  • Kui kohalik kogukond soovib, siis korraldame Kauksi KAH alal 2025. aasta kevadel metsaistutustalgud.
  • Metsatööde plaanist oleme välja jätnud Alutaguse üldplaneeringuga määratud tehnorajatiste alad – nendel plaanitavatest töödest teavitab Alutaguse vald.
  • Oleme plaanis kirjeldanud, kuidas suurendame elurikkust – jättes metsa kuivanud puid.
  • Tuleohutuse vähendamiseks koristame raiejäätmed RMK külastuskorralduse taristu ümbrusest.
  • Tööd on plaanis alates 2024. aasta II poolaastast, sest Keskkonnaamet plaanib teha osal alast täiendavad uuringud. Metsatöid tehes lähtume Keskkonnaameti uuringu tulemustest.

Palun tutvuge täpsemalt metsatööde plaaniga.

Tutvustame metsatööde plaani projekti 20. oktoobril kell 18 Alutaguse Rahvuspargi keskuses aadressil Kauksi küla, Alutaguse vald, Ida-Virumaa 41008. Ettepanekuid metsatööde plaanile ootame kuni 27. oktoober aadressile alutaguse@rmk.ee.


Koidu Simson
Alutaguse metsaülem
Telefon +3725040082
e-post Koidu.Simson@rmk.ee


***

Kauksi ümbruse riigimetsa majandamiskava koostamise jätkumine
25.mai 2023

RMK jätkab 2022. aasta veebruaris alustatud Kauksi riigimetsa majandamiskava koostamist. 2022. aasta kevadel saabusid kava koostamiseks ettepanekud, mis on nähtavad RMK kodulehel. Oleme ettepankuid analüüsinud ja nendega võimalusel Kauksi ümbruse riigimetsade majandamise kava projekti koostamisel arvestanud. Näiteks oleme kavandanud uuendusraied järvest kaugemal ja järve poolses küljes kavandame vajalikke sanitarraieid. Plaanime Kauksi ümbruses töid teha talveperioodil, sest selline ettepanek esitati.

Kava koostamise peatamise põhjus oli kavandatav Alutaguse rahvuspargi laiendus ning Kauksi KAH ala piiride kokkuleppimine kohaliku omavalitsusega. Kava perioodil 2023–2032 me ei planeeri uuendusraieid kavandatava Alutaguse rahvuspargi aladele, kuid oleme seal metsa seisukorda parandamas harvendusraietega.

Kuna Kauksi KAH alale jäävad Alutaguse valla üldplaneeringuga kavandatud tehnorajatised, ootame Kauksi metsatööde kava projekti arutelule kindlasti ka kohaliku omavalitsuse esindajaid.

Metsatööde kava projektiga aastateks 2023–2032 on võimalik tutvuda RMK kodulehel . Ootame kohalikku kogukonda, elanikke ja kohalikku omavalitsust riigimetsas plaanitavate metsatööde kava projekti tutvustamise avalikule koosolekule RMK Alutaguse Rahvuspargi külastuskeskuse saalis 9. juunil kell 17.

Juhul, kui Teil ei ole võimalik sel päeval osaleda, kuid soovite teha ettepanekuid metsatööde plaanimise juurde, siis saatke need palun kolme nädala jooksul, 15. juuniks aadressile alutaguse@rmk.ee.


Et teade võiks jõuda võimalikult paljude metsatöid puudutavate inimesteni, palub RMK neil, kel võimalik, levitada teadet kohaliku kogukonna ja elanike hulgas.

Koidu Simson
RMK Alutaguse metsaülem
504 0082
alutaguse@rmk.ee

***

Teade Kauksi ümbruse riigimetsa pikaajalise majandamiskava arutelu ajutisest peatamisest

16.03.2022

Täname kohalikku kogukonda, omavalitsust ja elanikke Kauksi ümbruse riigimetsa kõrgendatud avaliku huviga alal metsatööde planeerimiseks arutelul osalemise ja RMK-le saadetud ettepanekute eest. Oleme analüüsinud saabunud ettepanekuid ja otsustanud Kauksi ümbruse riigimetsa majandamiskava aastateks 2022-2032 koostamise panna pausile, kuni on üle vaadatud Kauksi KAH-ala paiknemine ja piirid. 

Kauksi ümbruse riigimetsa majandamise kava projekti valmimisest teavitame kohalikku omavalitsust, saadame e-kirjad aruteludel osalenutele ja lisame teavituse RMK kodulehel.

Koidu Simson
RMK Alutaguse metsaülem
alutaguse@rmk.ee
504 0082

***

Kutse Kauksi metsatööde arutelule

2. veebruar 2022

Anname teada, et RMK alustab Ida-Virumaal Kauksi külas telklaagri lähistel asuva riigimetsa pikaajalise metsatööde kava koostamist. Oleme hinnanud, et tegemist on metsadega, mida kohalik kogukond kasutab igapäevaste tegemiste ja vajaduste jaoks ning soovime oma plaanid teiega eelnevalt läbi rääkida.

Koostasime selle ala piires olevate metsade kaardid ja iseloomustuse. Juhime tähelepanu, et tegemist ei ole konkreetse metsatööde plaaniga, vaid metsaala üldise kirjeldusega. Kauksi metsaala piiride ja seal paiknevate metsade kirjeldusega saab tutvuda RMK kodulehel.

Kutsume kohalikku kogukonda kohtumisele, et arutada üheskoos täpsemalt, millised oleks võimalused metsatööde kõiki osapooli rahuldavaks korraldamiseks neil aladel. Arutame, kuidas viia vajalikke töid läbi selliselt, et need metsad rahuldaks ka kaugemas tulevikus kõiki vajadusi – kasvataksid väärtuslikku puitu, seal oleks hea jalutada ja puhata, neis olevad loodus- ja pärandkultuuri väärtused oleks säilinud. Kohtume aruteluks Alutaguse Rahvuspargi Keskuses (Kauksi) 14. veebruaril 2022 kell 16.00.

Ootame kohaliku kogukonna, elanike ja kohaliku omavalitsuse ettepanekuid, millele pöörata tähelepanu Kauksi metsatööde plaanimisel, aadressile alutaguse@rmk.ee 23. veebruariks 2022.

Juhis metsatööde plaani kohta ettepanekute esitamiseks ja nendega arvestamiseks kõrgendatud avaliku huviga metsaladel on kättesaadav RMK kodulehel.

Et teade võiks jõuda võimalikult paljude metsatöid puudutavate inimesteni, palub RMK neil, kel võimalik, levitada teadet kohaliku kogukonna ja elanike hulgas.

Koidu Simson
RMK Alutaguse metsaülem
alutaguse@rmk.ee
504 0082