Lindmetsa metsatööde plaani arutelu ajutine peatamine

Peatame harvendusraiete kavandamise Lindmetsa küla kõrgendatud avaliku huviga alal ja teeme kohalikule kogukonnale ettepaneku algatada koostöös Saaremaa vallaga kohaliku kaitseala moodustamise.

Palume Lindmetsa ja Kaunispe küla esindajatel arutada meie ettepanekut ning selle sobivusel saata RMK-le koopia Saaremaa vallale esitatud taotlusest kohaliku kaitseala moodustamise algatamise kohta hiljemalt 1. novembriks. Kui kogukonna poolt taotlust ei saadeta või Saaremaa Vallavalitsus ei nõustu kohaliku kaitseala algatamisega, siis saadame RMK poolt säästlikule metsa majandamisele suunatud Lindmetsa küla metsatööde kava projekti kohalikule omavalitsusele kooskõlastamiseks.

Jaan Prants
RMK Saaremaa metsaülem
saaremaa@rmk.ee
505 3706

****
Lindmetsa metsatööde plaani projekti arutelu jätkub

Täname kogukonda arutelu eest ning saadame lühidalt võimalike harvendusraiete plaani. Kohtumisel leppisime kokku, et kohaliku kogukonna ettepanekuid saadab külavanem 10. augustiks.

Jaan Prants
RMK Saaremaa metsaülem
saaremaa@rmk.ee
505 3706


Teade Lindmetsa küla riigimetsa pikaajalise kava projekti valmimisest ja kutse arutelule
14.06.2023

Täname kohalikku kogukonda, osavallakogu ja omavalitsust Lindmetsa küla riigimetsa kõrgendatud avaliku huviga alal metsatööde arutelude ja ettepanekute eest.

Oleme analüüsinud kirjalikult saabunud ettepanekuid ja vastasime kirjaga kogukonnalt saabunud ettepanekutele vt Lindmetsa küla ettepanekute vastused. Sellele saime vastuseks, et meie vastused ei olnud kogukonda huvitavate teemade osas ammendavad ning tehti järelpärimine Keskkonnaametisse. Nüüd on tulnud Keskkonnaametist vastus ja saame üheskoos arutada, kuidas Lindmetsas töid edasi plaanida, et loodusväärtused oleksid hoitud, metsal ja inimestel hea.

Oleme koostanud Lindmetsa küla riigimetsa pikaajalise kava projekti aastateks 2023-2032, kus oleme kavandanud ainult harvendusraieid. Kava koostades oleme arvestanud, et merepoolsesse külge jääks raiumata puhver ja eraldusele 10 ulatuva metsastunud luite peal ca 0,2 ha suurusel alal puid ei raiuta.

Lindmetsa ümbruse keskealistes metsades on kavandatud harvendusraied. Harvendusraie käigus antakse ruumi juurde elujõulisematele puudele. Raie käigus raiutakse välja nõrgemad puud, mis muidu jääks kasvus alla ja kiduma. Elujõulised puud saavad juurde valgust ja nende kasvutingimused paranevad. Suureneb metsa vastupanuvõime tormi- ja lumekahjustustele ning putukkahjuritele ja seenhaigustele.

Projektiga ehk kinnitamata kavaga on võimalik tutvuda RMK kodulehel.

Ootame koostatud Lindmetsa küla riigimetsade majandamise kava projektile kohaliku kogukonna, elanike ja kohaliku omavalitsuse ettepanekuid aadressile saaremaa@rmk.ee 6. juuliks 2023. a.

Kutsume kohaliku kogukonda arutelule Lindmetsa külas plaanitavate harvendusraiete üle 29. juunil kell 16 Rahuste-Kaunispe teel riigimetsa Rahuste küla poolses küljes vt kaardil. Plaanime kohtumisel liikuda metsas.

Et teade võiks jõuda võimalikult paljude metsatöid puudutavate inimesteni, palub RMK, kel võimalik, levitada teadet kohaliku kogukonna ja elanike hulgas.

Jaan Prants
RMK Saaremaa metsaülem
saaremaa@rmk.ee
505 3706
***

Kutse Lindmetsa KAH metsatööde arutelule

01.veebruar 2023

Anname teada, et RMK alustab Saaremaal Saaremaa vallas Lindmetsa lähistel asuva riigimetsa pikaajalise metsatööde kava koostamist. Oleme hinnanud, et tegemist on metsadega, mida kohalik kogukond kasutab igapäevaselt ning soovime oma plaanid teiega eelnevalt läbi rääkida.

Koostasime selle ala piires olevate metsade kaardid ja iseloomustuse. Juhime tähelepanu, et tegemist ei ole konkreetse metsatööde plaaniga, vaid metsaala üldise kirjeldusega. Lindmetsa metsaala piiride ja seal paiknevate metsade kirjeldusega saab tutvuda RMK kodulehel.

Kutsume kohalikku kogukonda kohtumisele, et arutada üheskoos täpsemalt, millised oleks võimalused metsatööde kõiki osapooli rahuldavaks korraldamiseks neil aladel. Arutame, kuidas viia vajalikke töid läbi selliselt, et need metsad oleks ka kaugemas tulevikus kõiki vajadusi rahuldavad - kasvataksid väärtuslikku puitu, seal oleks hea jalutada ja puhata, neis olevad loodus- ja pärandkultuuri väärtused oleks säilinud. Kohtume aruteluks Rahuste -Kaunispe teel riigimetsa Rahuste küla poolses küljes (vt skeemil kollase täpiga) 15.veebruaril.2023 kell 16.00.

Ootame kohaliku kogukonna, elanike ja kohaliku omavalitsuse ettepanekuid, millele pöörata tähelepanu Lindmetsa riigimetsa metsatööde plaanimisel aadressile saaremaa@rmk.ee 23.veebruariks 2023.

Juhis metsatööde plaani kohta ettepanekute esitamiseks ja nendega arvestamiseks kõrgendatud avaliku huviga metsaladel on kättesaadav RMK kodulehelt.

Et teade võiks jõuda võimalikult paljude metsatöid puudutavate inimesteni, palub RMK, kel võimalik, levitada teadet kohaliku kogukonna ja elanike hulgas. 

Jaan Prants
RMK Saaremaa metsaülem
saaremaa@rmk.ee
505 3706