Teade Püha Brigitta mälestusristi ümbruse riigimetsa metsatööde plaani kinnitamisest
09. november 2023

Täname kohalikku kogukonda, omavalitsust ja elanikke Püha Brigitta mälestusristi ümbruse riigimetsa kõrgendatud avaliku huviga alal metsatööde planeerimiseks RMK-le saadetud ja kohtumisel esitatud ettepanekute eest.

Kohtumisel esitatud ettepanekud ja kokkulepped on toodud RMK kodulehelt leitavas MEMO-s. Metsatööde plaani projektile esitatud ettepanekute kokkuvõttega ja RMK vastustega neile on võimalik tutvuda RMK kodulehel.

Saabunud ettepanekuid arvesse võttes oleme koostanud Püha Brigitta mälestusristi ümbruse riigimetsa metsatööde plaani aastateks 2024–2033. Kinnitatud metsatööde plaan on avaldatud RMK kodulehel.

Jõelähtme Vallavalitsus kooskõlastas metsatööde plaani 02.11.2023 kirjaga
nr 5-5/5461-1.

Andrus Kevvai
RMK Ida-Harjumaa metsaülem
ida-harjumaa@rmk.ee
506 6931

***

Teade Püha Brigitta mälestusristi ümbruse riigimetsa metsatööde plaani projekti valmimisest
19. september 2023

Täname kohalikke elanikke ja kohaliku omavalitsuse esindajat Püha Brigitta mälestusristi ümbruse riigimetsa kõrgendatud avaliku huviga alal metsatööde planeerimise avalikul arutelul aktiivse kaasamõtlemise eest.

Arutelul tehtud ettepanekuid arvesse võttes oleme koostanud Püha Brigitta mälestusristi ümbruse riigimetsa majandamise plaani projekti aastateks 2024-2033. Projekti ehk kinnitamata plaaniga on võimalik tutvuda RMK kodulehel.

Nagu arutelul sai räägitud, plaanime alal teha ainult harvendusraieid ja seda aastal 2024. Raiete teostamisel säilitatakse vastavalt võimalustele metsa all kasvavad kadakad ja kõvalehtpuud.

Ootame plaani projektile kohalike elanike ja kohaliku omavalitsuse ettepanekuid aadressile ida-harjumaa@rmk.ee 10.oktoobriks 2023. a.

Juhis metsatööde plaani kohta ettepanekute esitamiseks ja nendega arvestamiseks kõrgendatud avaliku huviga metsa-aladel on kättesaadav RMK kodulehelt.

Oleme valmis Teie soovi korral korraldama uue koosoleku, et veelkord arutada raietööde korraldusliku poole üle.

Et Püha Brigitta mälestusristi ümbruse riigimetsa majandamise plaani projekti avalikustamise teade võiks jõuda võimalikult paljude metsatöid puudutavate inimesteni, palub RMK võimalusel levitada teadet kohaliku kogukonna ja elanike hulgas.

Andrus Kevvai
RMK Metsaosakond
Ida-Harjumaa metsaülem
Tel 5066931
***

Kutse Püha Brigitta mälestusristi ümbruse kõrgendatud avaliku huviga ala metsatööde arutelule
10.august 2023

Anname teada, et RMK alustab Jõelähtme vallas Ihasalu külas Püha Brigitta mälestusristi ümbruse kõrgendatud avaliku huviga alal asuva riigimetsa pikaajalise metsatööde plaani koostamist.

Koostöös kohaliku omavalitsusega oleme hinnanud, antud piirkond on kohalike elanike jaoks oluline ning soovime oma plaanid teiega eelnevalt läbi rääkida. Koostasime selle ala piires olevate metsade kaardid ja iseloomustuse. Juhime tähelepanu, et tegemist ei ole konkreetse metsatööde plaaniga, vaid metsaala üldise kirjeldusega. Püha Brigitta mälestusristi kõrgendatud avaliku huviga ala piiride ja seal paiknevate metsade kirjeldusega saab tutvuda RMK kodulehel.

Kutsume kohalikku kogukonda kohtumisele, et arutada üheskoos täpsemalt, millised oleks võimalused metsatööde kõiki osapooli rahuldavaks korraldamiseks neil aladel. Kohtume aruteluks 24.08.2023 kell 18:00 Ihasalu tee ääres enne asula alguse silti, kus elektriliin pöörab tee äärest metsa (vt link). Huvi korral teeme ka ringkäigu metsas.

Ootame kohaliku kogukonna, elanike, Pirita kloostri ja kohaliku omavalitsuse ettepanekuid, millele pöörata tähelepanu Püha Brigitta mälestusristi ümbruse kõrgendatud avaliku huviga ala metsatööde plaanimisel aadressile ida-harjumaa@rmk.ee hiljemalt 31.08.2023.

Juhis metsatööde plaani kohta ettepanekute esitamiseks ja nendega arvestamiseks kõrgendatud avaliku huviga metsaladel on kättesaadav RMK kodulehel.

Et teade jõuaks võimalikult paljude metsatöid puudutavate inimesteni, palub RMK, kel võimalik, levitada teadet kohaliku kogukonna ja elanike hulgas.

Andrus Kevvai
RMK Ida-Harjumaa metsaülem
ida-harjumaa@rmk.ee
506 6931