Teade Viraksaare riigimetsa majandamise plaani valmimisest ja kinnitamisest
11. detsember 2023

Täname kohalikku kogukonda, omavalitsust ja elanikke Viraksaare riigimetsa metsatööde planeerimiseks RMK-le saadetud ja kohtumisel esitatud ettepanekute eest.

Kokkuvõttega, mis sisaldab kõiki esitatud ettepanekuid ja RMK vastuseid neile, saab tutvuda RMK kodulehel.

Saabunud ettepanekuid ja metsa sanitaarset seisundit arvesse võttes oleme koostanud Viraksaare riigimetsa majandamise plaani aastateks 2024–2033. Kinnitatud Viraksaare riigimetsa metsatööde plaan on avaldatud RMK kodulehel. Plaanime raiuda üraskite kahjustatud metsaosi. Pärast uuendusraiet istutame lankidele kased. Paide Linnavalitsus kooskõlastas metsatööde plaani tingimustel, et eraldis 12 raietööd tuleb kooskõlastada Rabanurga kinnistu omanikuga, ning juhul, kui metsamaterjali on soov välja vedada munitsipaalomandis olevate kinnistute kaudu, tuleb väljaveotee eelnevalt kooskõlastada Paide Linnavalitsusega.

Plaanime raietööd teha eeloleval talvel.

Peeter Puhke
RMK Järvamaa metsaülem
jarvamaa@rmk.ee
5038772

***

Teade Viraksaare ümbruse riigimetsa metsatööde plaani projekti valmimisest
19.09.2023

Täname kohalikku kogukonda ja omavalitsust Viraksaare riigimetsa kõrgendatud avaliku huviga alal metsatööde planeerimiseks RMK-le saadetud ettepanekute eest.

Tutvusime saabunud ettepanekutega ja koostasime neile vastused. Palun tutvuda kokkuvõttega esitatud ettepanekutest ja vastustest.

Saabunud ettepanekuid arvesse võttes koostasime Viraksaare ümbruse metsatööde plaani projekti aastateks 2024. Projektiga ehk kinnitamata plaaniga saab tutvuda RMK kodulehel.

Juhin tähelepanu, et väljaspool kõrgendatud huviga ala, metsakvartalil PD195-4 ja PD195-10 toimub uuendusraie, kus raiutakse üraskite poolt kahjustatud mets 3,19 ha suuruse langina. Langil säilitatakse säilikpuudena mänd ja kask. 

Palun tutvuge kaardiga, kus on hallide piirjoontega märgitud Viraksaare kõrgendatud avaliku huviga ala, viirutatud oranž on plaanitav harvendusraie ja oranž on lageraie – osa lageraiest jääb kõrgendatud avaliku huviga alast välja.

Ootame koostatud Viraksaare riigimetsade majandamise plaani projektile kohaliku kogukonna, elanike ja kohaliku omavalitsuse ettepanekuid aadressile jarvamaa@rmk.ee  10. oktoobriks 2023. a.

Juhis metsatööde plaani kohta ettepanekute esitamiseks ja nendega arvestamiseks kõrgendatud avaliku huviga metsa-aladel on kättesaadav RMK kodulehel.

Et teade võiks jõuda võimalikult paljude metsatöid puudutavate inimesteni, palun levitada teadet kohaliku kogukonna ja elanike hulgas.

Peeter Puhke
RMK Järvamaa metsaülem
jarvamaa@rmk.ee
5038772

***

Kutse Viraksaare metsatööde arutelule
3. august 2023

Anname teada, et RMK alustab Paide linnas Viraksaare lähistel asuva riigimetsa pikaajalise metsatööde plaani koostamist. Oleme koos kohaliku omavalitsusega hinnanud, et tegemist on metsadega, mida kohalik kogukond kasutab igapäevaselt. Soovime oma plaanid teiega eelnevalt läbi rääkida.

Koostasime selle ala piires olevate metsade kaardid ja iseloomustuse. Juhime tähelepanu, et tegemist ei ole konkreetse metsatööde plaaniga, vaid metsaala üldise kirjeldusega. Viraksaare metsaala piiride ja seal paiknevate metsade kirjeldusega saab tutvuda RMK kodulehel.

Kutsume kohalikku kogukonda kohtumisele, et arutada üheskoos, millised oleks võimalused metsatöid teha selliselt, et kõik osapooled rahule jääksid. Ootame kõiki huvilisi ühisele arutelule Viraksaare külaplatsil 17.augustil 2023 kell 17.00.

Juhul, kui Teil ei ole võimalik sel päeval arutelul osaleda, saatke palun oma ettepanekud aadressile jarvamaa@rmk.ee hiljemalt 31. augustiks 2023.

Juhis metsatööde plaani kohta ettepanekute esitamiseks ja nendega arvestamiseks kõrgendatud avaliku huviga metsaladel on kättesaadav RMK kodulehelt.

Et teade võiks jõuda võimalikult paljude metsatöid puudutavate inimesteni, palun levitada teadet kohaliku kogukonna ja elanike hulgas.

Peeter Puhke
RMK Järvamaa metsaülem
jarvamaa@rmk.ee
503 8772