Teade Viitna ümbruse riigimetsa metsatööde plaani valmimisest ja kinnitamisest

28. november 2023

Täname kohalikku kogukonda, omavalitsust ja elanikke Viitna ümbruse riigimetsa kõrgendatud avaliku huviga alal metsatööde planeerimiseks RMK-le saadetud ja kohtumisel esitatud ettepanekute eest. Kokkuvõttega, mis sisaldab kõiki esitatud ettepanekuid ja RMK vastuseid neile, on võimalik tutvuda RMK kodulehel.

Saabunud ettepanekuid arvesse võttes oleme koostanud Viitna ümbruse riigimetsa metsatööde plaani aastateks 2024–2033. Kinnitatud Viitna ümbruse metsatööde plaan on avaldatud RMK kodulehel. Kadrina Vallavalitsus on omalt poolt nõustunud sellise metsatööde plaaniga.

Andres Lavrenov
Lääne-Virumaa metsülem
RMK Metsaosakond
+372 505 0991
laane-virumaa@rmk.ee

***

Teade Viitna kõrgendatud avaliku huviga riigimetsa metsatööde plaani projekti valmimisest

13.10.2023

Tänan Teid Viitna riigimetsa kõrgendatud avaliku huviga alal metsatööde planeerimiseks RMK-le tehtud ettepanekute ja arutelu eest. Vastused esitatud ettepankutele on RMK kodulehel.
Kuna mitmed huvitatud organisatsioonid ja kohalikud soovisid minult isikliku nägemust ja soovitusi plaani koostamiseks, siis olen koostanud metsaülema soovitused Viitna KAH alal.  Loodetavasti aitab selline lähenemine paremini meid mõista ning lihtsamini teha ettepanekuid, mis sobib, mida peaks tegema teisiti, mis üldse ära jätta. Soovitused on lühikokkuvõte hetkel olevast plaani projektist, mille paremaks sisustamiseks soovime Teilt taaskord arvamusi.

Koostatud metsatööde plaani projekt ehk kinnitamata plaan on RMK kodulehel - ootame ettepanekuid selle täiendamiseks kolme nädala jooksul, 5. novembriks aadressil laane-virumaa@rmk.ee.

Täiendusettepanekuid saate teha uuel kohtumisel 29. oktoobril kell 11.00 Viitna bussijaamas kohtudes.
Juhul, kui selline aeg ei peaks sobima, siis olete oodatud ettepanekuid meile tegema ka e-posti teel laane-virumaa@rmk.ee. Vajadusel saab minuga ühendust telefonitsi, et leida vastuseid tekkinud küsimustele.

Äärmiselt tähtis on tagasiside ka sel juhul, kui projekt tundub vastuvõetav ilma muutusteta. Kui jätate kinnitamata, siis saame arvestada ainult tehtud ettepanekutega.

On suur palve edastada antud kiri võimalikult paljudele kohalikele, kelle igapäevaeluga antud tegevused kokku võivad puutuda. 

Andres Lavrenov
Lääne-Virumaa metsülem
RMK Metsaosakond
+372 505 0991
laane-virumaa@rmk.ee

***

Kutse Viitna kõrgendatud huviga metsaala pikaajalise metsatööde kava koostamise arutelule

09.08.2023

Anname teada, et RMK alustab Lääne Virumaal, Kadrina vallas, Viitna külas, Viitna kõrgendatud huviga metsaalal (edaspidi KAH) asuva riigimetsa pikaajalise metsatööde kava koostamist. Oleme kohaliku vallavalitsusega hinnanud, et tegemist on metsadega, mida kohalik kogukond kasutab igapäevaselt ning soovime oma plaanid teiega eelnevalt läbi rääkida.

Koostasime selle ala piires olevate metsade kaardid ja iseloomustuse. Juhime tähelepanu, et tegemist ei ole konkreetse metsatööde plaaniga, vaid metsaala üldise kirjeldusega. Viitna KAH metsaala piiride ja seal paiknevate metsade kirjeldusega saab tutvuda RMK kodulehel.

Kutsume kohalikku kogukonda kohtumisele, et arutada üheskoos täpsemalt, millised oleks võimalused metsatööde kõiki osapooli rahuldavaks korraldamiseks neil aladel. Kohtume aruteluks Viitna bussijaama parklas 15. septembril 2023 kell 18.00, et edasi minna lähedal asuvale Viitna KAH alale. Kuna viibime arutelul välitingimustes, siis soovitav kasutada ilmastikule ja külastusobjektile vastavat riietust.

Juhul, kui Teil ei ole võimalik sel päeval osaleda, kuid soovite teha ettepanekuid metsatööde plaanimise juurde, siis saatke need palun aadressile laane-virumaa@rmk.ee hiljemalt 24. septembriks 2023 aastal.

Juhis metsatööde plaani kohta ettepanekute esitamiseks ja nendega arvestamiseks kõrgendatud avaliku huviga metsaladel on kättesaadav RMK kodulehelt.

Et teade võiks jõuda võimalikult paljude metsatöid puudutavate inimesteni, palub RMK võimalusel levitada teadet kohaliku kogukonna ja elanike hulgas või edastada metsaülemale kontaktid potentsiaalsetest huvilistest.

Andres Lavrenov
Lääne-Virumaa metsülem
+372 505 0991
laane-virumaa@rmk.ee